Javni natječaj za financiranje projekata udruga koje djeluju na području Općine Vinica

5.3.2024. - 7.4.2024. NEAKTIVAN DOKUMENT

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VINICA

NAČELNIK

KLASA: 402-02/24-01/01

URBROJ: 2186-11-24-1

Vinica, 05. ožujka 2024. godine

Na temelju odredbi članka 33. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14,70/17, 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine«, broj 26/15, 37/21) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Vinica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 19/22), općinski načelnik Općine Vinica raspisuje

Javni natječaj za financiranje projekata udruga koje

djeluju na području Općine Vinica

1.

            Javni natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateških i planskim dokumentima Općine Vinica.

2.

            U sklopu ovog natječaja organizacije civilnog društva svoje prijave mogu podnijeti za programe/projekte kratkoročne, manje opsežne, uglavnom jednokratne aktivnosti u koje je uključen manji broj korisnika te za koje se provode na području Općine Vinica ili za potrebe korisnika s prebivalištem na području Općine Vinica. Trajanje programa/projekta definirano je početkom i krajem programa/projekta.

Trajanje programa/projekta može biti najdulje do 31.12.2024. godine.

3.

            U Proračunu Općine Vinica za 2024. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje prioritetnih programa/projekta udruga u ukupnom iznosu od 68.361 EUR.

            Programi i projekti udruga od općeg interesa na području Općine Vinica za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Vinica za 2024. godinu jesu oni koji ostvaruju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Općine, a odnose se na:

            I. Kultura i kulturne manifestacije

                        -zaštita i promicanje tradicijske baštine i običaja viničkog kraja

                        -poticanje i afirmacija kulturnog stvaralaštva djece i mladih

                        -poticanje i afirmacija kulturnog amaterizma

                        -očuvanje kulturne baštine

                        -rad udruga na području plesne, glazbene, dramske i likovne umjetnosti

            II. Promicanje i poticanje na bavljenje sportom

                        -organizacija provedbe programa u području sporta

                        -organizacija redovnih programa

                        -sudjelovanje na općinskim manifestacijama

                        -promocija izvan Općine

            III. Ostali programi

                        -unapređenje kvalitete života socijalno ugroženih mještana invalida i nemoćnih

                         osoba

                        -unapređenje kvalitete života djece i mladih

                        -unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi

                        -unapređenje kvalitete života hrvatskih branitelja

                        -organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti

                        -sigurnost djece i mladih, te prevencija nasilja među djecom i mladima

                        -prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih

                        -osposobljavanje za korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija

                        -promocija lokalne zajednice, tradicije i baštine,

                        -aktivnije sudjelovanje žena, djece i mladih u društvu

                        -zaštita okoliša, prirode i zdravlja

                        -promocija poljoprivrede i lokalne gastronomije.

4.

            Za programe/projekte najmanji i najveći iznosi koji se mogu odobriti iznose:

                        1. Kultura i kulturne manifestacije

                                    Najmanji iznos: 135,00 EUR                    Najveći iznos: 6.650,00 EUR

                        2. Promicanje i poticanje na bavljenje sportom

                                    Najmanji iznos: 135,00 EUR                    Najveći iznos: 26.650,00 EUR

                        3. Ostali programi

                                    Najmanji iznos: 135,00 EUR                    Najveći iznos: 6.650,00 EUR

5.

            Prihvatljivim prijaviteljima smatra se udruga osnovana sukladno Zakonu o udrugama koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:

 1. da je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske
 2. da djeluje na području Općine Vinica najmanje godinu dana od trenutka objave Natječaja te čije je primarno djelovanje usmjereno na područje Općine Vinica, a čije se djelovanje mora dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Općine Vinica ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Općine Vinica ili provode programe na području Općine Vinica
 3. da je upisana u registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH te vodi transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima u računovodstvu neprofitnih organizacija
 4. da djeluje u prioritetnim područjima navedenim točkom 3. ovog javnog natječaja
 5. da se djelovanje ne financira temeljem posebnih propisa
 6. da je osigurala organizacijske, ljudske i prostorne resurse za provođenje prijavljenog projekta/programa

            Jedna organizacija civilnog društva može prijaviti najviše jedan (1) program/projekt.

6.

            Pravo prijave nemaju:

 1. ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici organizacija civilnog društva koje nisu registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u registar udruga Republike Hrvatske kao i u Registar neprofitnih organizacija,
 2. organizacije civilnog društva čiji je jedan od osnivača politička stranka,
 3. znanstveno-istraživački programi, osim akcijskih istraživanja pod uvjetom da je istraživanje jedna od programskih aktivnosti, a ne glavna svrha programa,
 4. programi velikih razmjera za koje je potrebna znatna financijska potpora, osim u slučaju ako je većina sredstava osigurana iz drugih izvora
 5. programi s pretežno religijskom svrhom,
 6. programi koji se isključivo temelje na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme,
 7. programi usmjereni isključivo na zadovoljavanje temeljnih potreba poslovanja organizacije civilnog društva (npr. kupnja opreme, pokrivanje troškova redovnog poslovanja),
 8. programi čija je jedina svrha korist članicama/članovima organizacije civilnog društva

7.

            Kriteriji za dodjelu financijskih sredstava su:

 1. dostava pravovremene, cjelovito popunjene i ovjerene te potpune prijave
 2. kvaliteta i sadržaj ponuđenog programa/projekta
 3. dostupnost programa/projekta korisnicima
 4. neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva na području Općine
 5. financijska održivost programa/projekta
 6. realan odnos troškova i očekivanih rezultata po programu/projektu
 7. urednost u dostavljanju završnog izvještaja o realizaciji programa/projekta udruge
 8. program/projekt je usklađen s prioritetima iz točke 3. i 4. ovog javnog natječaja
 9. sudjelovanje u manifestacijama u kojima je Općina (su) organizator

Prednost pri dodjeli sredstava imat će udruga koja će organizirati barem jedan program/projekt u kojem će sudjelovati članovi svih udruga sa sjedištem na području Općine Vinica.

8.

            Korisnik podnosi Prijavu za financiranje programa i projekata na propisanom obrascu koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

            Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije popunjavaju se putem računala te se dostavljaju u papirnatom ili elektroničkom obliku.  

            Prijava se podnosi elektronskim putem (na službenu e-mail adresu Općine Vinica Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ), preporučeno poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik), uz napomenu (npr. naziv natječaja).

            Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni službenim pečatom.

            Podnositelj prijave koja se podnosi u elektronskom obliku, dužan je na zahtjev davatelja financijskih sredstva dati na uvid svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.

 

9.

            Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:

 1. temeljni dokument za raspisivanje i provedbu natječaja,
 2. tekst javnog natječaja,
 3. upute za prijavitelje,
 4. obrasce za prijavu programa ili projekta:
  • obrazac opisa programa ili projekta
  • obrazac proračuna programa ili projekta
 5. popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
 6. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
 7. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 8. obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta,
 9. obrasce za izvještavanje:
  • obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
  • obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.

Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu programa/projekta je:

1. ovjeren i potpisan OBRAZAC OPISA PROGRAMA/PROJEKTA 4.1.

2. ovjeren i potpisan obrazac PRORAČUNA PROGRAMA/PROJEKTA 4.2.

3. dokaz o registraciji - preslika izvatka iz Registra udruga, ne starijeg od 3 mjeseca od dana  

    raspisivanja ovog javnog natječaja ili ispisi iz elektroničke baze Registra

4. dokaz o upisu u registar neprofitnih organizacija (RNO), ne starijeg od 3 mjeseca od

    dana raspisivanja ovog javnog natječaja ili ispisi iz elektroničke baze Registra

5. potpisana i ovjerena izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 7.

6. dokaz o području djelovanja - preslika važećeg statuta i njegovih izmjena

7. potpisana i ovjerena izjava o partnerstvu, ukoliko organizacija prijavljuje

    projekt/program u partnerstvu (ako je primjenjivo)

8. preslika dokaza o plaćenim doprinosima, porezima i drugim davanjima prema državnom

    proračunu (Porezna uprava) ne stariji od 30 dana od dana objave Poziva

9. potpisana i ovjerena izjava o programima i projektima udruge financiranim iz javnih

    Izvora

            Kod prijave na Javni natječaj potrebno je popuniti obrasce 4.1., 4.2. i 7.

 

10.

 

            Rok za podnošenje prijava je od 05.03.2024. do 07.04.2024. godine

11.

            Prijave programa/projekta koje ne udovoljavaju formalnim uvjetima javnog natječaja (zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrže svu propisanu dokumentaciju ili prijave podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz ovog javnog natječaja) neće biti upućene u stručno ocjenjivanje o čemu će udruge biti pismeno obaviještene. Utvrđivanje udovoljavaju li dostavljene prijave propisane uvjete javnog natječaja zadatak je povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja te provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja. Ocjenu prijava koje su ispunile propisane uvjete javnog natječaja izvršit će povjerenstvo za ocjenjivanje prijava.

12.

            Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga donijet će općinski načelnik, temeljem prijedloga povjerenstva za ocjenjivanje prijava. Obavijest o rezultatima bit će objavljena na internetskoj stranici Općine Vinica i od dana objave se Odluka smatra dostavljenom svim prijaviteljima te od dana objave teče rok za podnošenje prigovora.

13.

            Općina Vinica i udruga kojoj su dodijeljena financijska sredstva na temelju Odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga u 2024. godini sklapaju ugovor o financijskoj potpori, najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata javnog natječaja

14.

            Pisani prigovor na Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga može podnijeti udruga koja je sudjelovala u javnom natječaju u roku 8 radnih dana od dana objave odluke na internetskoj stranici Općine, a podnijeti prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka.

            Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s manjim brojem bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.

            Prigovor se podnosi općinskom načelniku.

            O prigovoru odlučuje općinski načelnik.

            Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa ili projekta uz pravo i obvezu Općine da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.

15.

            Općina Vinica zadržava pravo poništenja javnog natječaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi, bez obveze snošenja troškova nastalih podnositeljima programa/projekata.

16.

            Ovaj natječaj objavljuje se na internetskoj stranici Općine Vinica.

                                                                                               NAČELNIK OPĆINE VINICA

                                                                                                dr. sc. Branimir Štimec, prof.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.