Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica

19.7.2023.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 - u daljnjem tekstu: Zakon) Općinski načelnik Općine Vinica raspisuje

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica

1 izvršitelj/ izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg društvenog smjera
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • važeći certifikat iz područja javne nabave

Iznimno, na radno mjesto pročelnika/ pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke koji ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na Javni natječaj (dalje u tekstu: Natječaj) ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.

Na Natječaj za prijam pročelnika/ pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola.

Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete utvrđene člancima 12., 13. i 14., Zakona.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položeni državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijma u službu.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena.

Na web stranici Općine Vinica (www.vinica.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te će na istoj web-stanici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice ili putovnice
 • presliku domovnice
 • presliku svjedodžbe/diplome o završenom obrazovanju
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu – preslike)
 • presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
 • presliku certifikata iz područja javne nabave
 • presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • izjavu da ne postoje zapreke za prijam u smislu članaka 14. i 15. Zakona

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Kandidat koji je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

U pisanoj prijavi kandidati su obvezi navesti e-mail adresu putem kojeg će biti obaviješteni o vremenu i mjestu prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, te će o tome biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, s naznakom „Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica“ ili putem maila na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Načelnik Općine Vinica
Dr.sc. Branimir Štimec, prof.

 1. Tekst natječaja
 2. Objava narodne novine https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8359869.html
 3. Upute kandidatima (privitak)

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.