Javni poziv za financiranje programskih sadržaja medija Vinica

OBJAVLJENO 15.1.2024.  |  AUTOR: Općina Vinica

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VINICA

Načelnik

 

KLASA: 614-02/24-01/01

URBROJ: 2186-11-24-1

Vinica, 12. siječnja 2024. godine

 

Temeljem članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 111/21, 114/22) i članka 1. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija, načelnik Općine Vinica dana 12. siječnja 2024. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

            Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini. Elektronički mediji su definirano Zakonom o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/21 i 114/22): audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije. Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Vinica koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti. Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Vinica.

 1. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

            Na javni poziv se mogu javiti mediji koji:

- su registrirani sukladno zakonu,

- imaju uredništvo u Općini Vinica ili Varaždinskoj županiji te redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na rad općinske uprave,

- redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na rad tijela Općine Vinica,

- su upisani u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koji vodi Vijeće za elektroničke medije,

- nemaju dugovanja prema Općini Vinica te trgovačkim društvima u kojima je Općina osnivač u vrijeme podnošenja prijave,

- redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na svakodnevni život građana Općine Vinica.

            Općina Vinica poticat će pluralizam medija sukladno platformama na kojima prenose informacije:

- televizija,

- tiskani medij,

- internetski portal,

- radio.

            U slučaju da isti izdavač posjeduje više medijskih platforma u svome vlasništvu može se prijaviti samo na jedan javni poziv. Za ostale medijske platforme u svom vlasništvu dobit će dodatne bodove u kategoriji za koju se prijavio.

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

 

 

Kriterij

Broj bodova

1.

Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja 

0 – 10

2.

Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području općine Vinica), usmjerenost na potrebe i interese građana općine Vinica i uključenost građana u predložene programske sadržaje 

0 – 10

3.

Kvantiteta objava i medijske platforme objava (praćenje sadržaja u televizijskom, radijskom programu, na mrežnim stranicama te na društvenim mrežama prijavitelja na Javni poziv)

0 – 10

4.

Doseg objava pojedinog medija (istraživanje gledanosti/slušanosti/pregledi sadržaja na internetu) 

0 – 10

 

Ukupno 

0 – 40

Sukladno Pravilniku Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnost elektroničkih medija, Agencije za elektroničke medije (»Narodne novine«, broj 84/22) dodatno će se vrednovati, s maksimalno 5 bodova, sadržaji usmjereni na teme:

 • ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine Vinica
 • poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine
 • razvoj odgoja i obrazovanja
 • razvoj znanosti
 • razvoj umjetnosti i sporta
 • promicanje ravnopravnosti spolova
 • poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika (kajkavskog narječja)
 • obrađivanje tema o osobama s invaliditetom
 • poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području općine Vinica
 • zaštita okoliša i ljudskog zdravlja. 
 • SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:

1. Obrazac br. 1 – Podaci o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

2. Obrazac br. 2 – Podaci o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

3. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije

Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Vinica: www.vinica.hr

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Vinica zaključno s 28.01.2024. godine.

Prijave ponuda šalju se preporučenom poštom na adresu:

Općina Vinica

Vinička 5

Marčan

42 207 Vinica

s naznakom „Prijava na javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini“

ili se predaju u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica

ili putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune ponude, ponude podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva.

Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Vinica u stavci usluge promidžbe i informiranja. Općinski načelnik Općine Vinica donosi Odluku o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava.

 1. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA, POTPISIVANJE UGOVORA

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Vinica u roku od pet (5) dana od donošenja Odluke o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava. Zaprimljeni prijedlozi programskih sadržaja s pratećom dokumentacijom se neće vraćati.

Podnositelj prijave koji je sudjelovao u javnom pozivu za dodjelu sredstava može podnijeti prigovor na odluku o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava iz Pravilnika. Prigovor se podnosi načelniku preko Jedinstvenog upravnog odjela u roku od osam (8) dana od dana objave odluke o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava. O prigovoru odlučuje načelnik.

Nakladnici kojima se odobre financijske potpore sklopit će s Općinom Vinica ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih potpora i Općine Vinica (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja, način provođenja izvješćivanja o proizvodnji i objavi programskih sadržaja). Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

                                                                                               NAČELNIK OPĆINE VINICA

                                                                                                 dr. sc. Branimir Štimec, prof.

 

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.