Općina kupila traktor

Subota, Sij 25, 2020

U sklopu aktivnosti u 2019. godini Općina Vinica kupila je novi traktor sa ralicom za čišćenje snijega na nogostupima. Ukupna vrijednost traktora i ralice je 249.500,00 kn od čega je 78.000,00 kn osiguralo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dok je preostalih 171.250,00 kn osigurano iz Općinskog proračuna.

Ovime smo konačno riješili pitanje komunalnog vozila za manje poslove – traktora, kao što je i spomenuto čišćenje nogostupa od snijega , a još ćemo morati dodatno kupiti rasipač za soljenje, manju prikolicu i malčer. Međutim, moram nažalost ukazati na još jedan sramotan čin ministra resornog ministarstva koji je našoj (ili svojoj) općini , ne znam po koji put, uskratio pripadajuća nam sredstva. Prema kriterijima Javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda i skupini u kojoj se prema stupnju razvijenosti nalazi naša Općina , trebali smo od traženog iznosa dobiti 50% odnosno 124.625,00 kn , izjavio je načelnik Općine Marijan Kostanjevac.

Na temelju javnog poziva Općine Vinica za dodjelu potpora učenicima srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja , pristiglo je   6 prijava. Svi učenici koji  su  predali prijave zadovoljavaju tražene uvjete te  će načelnik u nedjelju, 10. studenog u 13,00 sati, odmah nakon potpisivanja ugovora sa studentima,   svakom od učenika uručiti Odluku o mjesečnoj novčanoj potpori u iznosu od 200,00 kn.  

U skladu sa Odlukom o  uvjetima i kriterijima pružanja novčane  potpore studentima Općina Vinica je dana 25. rujna 2019. godine objavila Javni poziv za dodjelu novčanih potpora  studentima u akademskoj godini 2019/20. Mogućnost prijave imali su redoviti studenti koji su zadovoljili sve uvjete iz odluke. Sve pristigle prijave pregledalo je posebno Povjerenstvo te je utvrdilo  da svi studenti   zadovoljavaju  tražene uvjete . 

Sva prava i obveze između studenata, kao korisnika potpore i Općine Vinica, kao davatelja potpora, utvrditi će se posebnim Ugovorom koji će pojedinačno sa svakim studentom potpisati načelnik Općine Marijan Kostanjevac.   Potpisivanje ugovora biti će  upriličeno u nedjelju, 10.studenog  u 13,00 sati  u prostorijama Općine Vinica te pozivamo  studente da planiraju svoj dolazak na potpisivanje ugovora.

 

Na Dušni dan  varaždinski je biskup mons. Josip Mrzljak u pratnji tajnika Marka Domitera, domaćeg svećenika Maria Filipovića i prečasnog Valenta Posavca, viničkog župnika, blagoslovio novu kapelicu  u Goruševnjaku, posvećenu Sv. Stjepanu prvomučeniku. Kapelicu je izgradila i u cijelosti financirala obitelj Jadranke i Stjepana Tomašec o čemu smo već ranije pisali.

- Kapelica koja svojim vanjskim izgledom upotpunjuje ovo malo općinsko naselje od danas će biti u rukama domaćeg župnika Maria iz župe Natkrižovljan i kao takva biti će mjesto okupljanja što je i cilj naše vjere i katoličke obitelji, naglasio je između ostalog biskup Mrzljak u svojoj propovijedi iskazavši zahvalnost obitelji koja ju je izgradila.

Na svečanoj misi povodom blagoslova kapelice okupio se velik broj vjernika i hodočasnika među kojima su bili zamjenica načelnika Mirjana Jambriško i načelnik Općine Marijan Kostanjevac.

SJEĆANJE NA SVE PREMINULE

Subota, Sij 25, 2020

Povodom blagdana Svih svetih, predstavnici Općine Vinica i udruge branitelja danas su odali počast svim preminulim mještanima polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod centralnog križa na mjesnom groblju u Marčanu.

U predstavništvu Općine bili su načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac, predsjednik Vijeća Marijan Mihalić te v.d. predsjednika UDVDR-a Klub Vinica Josip Tot.

Prije polaganja vijenca kod centralnog križa, predstavništvo je položilo vijence i zapalilo svijeće na grobu hrvatskog viteza Mladena Kasuna,  kod spomen - obilježja hrvatskog vojnika Darija Gašparića te kod spomen - obilježja Mladenu Kasunu, spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu i spomenika svim hrvatskim žrtvama i domoljubima pred crkvom, prisjećajući se pritom njihovih doprinosa u stvaranju države te svih poginulih branitelja koji su položili živote za domovinu.

U subotu, 02 studenog u 11,00 sati biti  će  blagoslov kapele u Goruševnjaku. Kapelu je nekoliko godina  gradila obitelj Jadranke i Stjepana Tomašec, a bit će  posvećena Sv. Stjepanu.  Svečanost blagoslova kapele i misno slavlje voditi će varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak sa svećenicima.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-09/19-01/16
URBROJ: 2186/011-03-19-1
Vinica, 28. listopada 2019.god.

 

Na temelju članka 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18. i 110/18.) i članka 4. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Varaždinske županije 28/06., 24/07. i 30/12.), načelnik Općine Vinica objavljuje

NATJEČAJ

za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti

održavanja nerazvrstanih cesta Općine Vinica - zimska služba

 

1. Naručitelj: 

Općina Vinica,Marčan, Vinička 5, 42207 VINICA

OIB: 19913793314

2. Vrsta djelatnosti za koju se sklapa ugovor:

 Komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Vinica -zimska služba.

3. Vrijeme na koje se sklapa ugovor:

 4 (četiri) godine.

4. Vrsta i opseg posla:

 Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Vinica u zimskim uvjetima

5. Način određivanja cijene za obavljanje poslova, način i rok plaćanja:

Cijena ponude piše se brojkama i slovima u hrvatskim kunama. Upisuju se jedinične cijene za svaku pojedinu stavku iz troškovnika. Cijene trebaju biti iskazane sa porezom na dodanu vrijednost.   Jedinične cijene su nepromijenjene.

Naručitelj će Izvršitelju dostavljati nalog/narudžbenice/ za održavanje nerazvrstanih cesta-zimsku službu dok će Izvršitelj Naručitelju ispostavljati obračunske situacije ili račune, koji će se plaćati s rokom od 30 dana.

6. Potrebno jamstvo za uredno izvršenje ugovora:

 Odabrani ponuditelj mora odmah po potpisu ugovora dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 30.000,00 u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

7. Način mjesto i rok za podnošenje ponuda:

 Krajnji rok za dostavu ponuda je 05. studeni 2019. godine do 13:00 sati na adresu Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, uz naznaku „Održavanje nerazvrstanih cesta-zimska služba – ne otvaraj”.

8. Rok važenja ponude:

60 dana od dana otvaranja ponuda.

9. Isprave koje su prilog ponudi:

 Obrazac ponude, dokazi financijske, pravne, poslovne i tehničke sposobnosti te ostala dokumentacija sukladno Natječajnoj dokumentaciji.

10. Kriterij za odabir ponuda:

Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom.

11. Preuzimanje natječajne dokumentacije: Na web stranici Općine Vinica www.vinica.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinica. Nepotpune ponude i ponude zaprimljene nakon roka neće se razmatrati.

12. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Vinica o čemu će ponuditelji biti obaviješteni u roku od 5 dana od dana donošenja Odluke. Ugovor o obavljanju komunalnih poslova s odabranim ponuditeljem biti će zaključen najkasnije u roku do 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

13. Općina Vinica pridržava pravo poništenja javnog natječaja.

14. Dodatne infomacije na tel: 042/722 233.

 

                                                                                                      Načelnik Općine Vinica

                                                                                                        Marijan Kostanjevac

 

1.DOKUMENTACIJA O NABAVI

2.PRILOG I (ponudbeni list)

3.PRILOG II (Izjava o nekažnjavanju)

4. PRILOG III (Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentaciju)

5. PRILOG IV (Izjava o nepromjenjivosti cijene)

6.PRILOG V (Izjava o dostavi jamstva)

7.PRILOG VI (Troškovnik)

 

 

 

 

 

 

Na nogometnom igralištu NK Vinica postavljene su montažne tribine sa 295 sjedećih mjesta ukupne vrijednosti 458.000,00 kn koje su se, kako smo Vas već ranije obavijestili, počele postavljati    polovicom mjeseca rujna.   Tribine su ovih dana gotovo dovršene, još je potrebno postaviti zaštitnu ogradu, gazište i napraviti završno planiranje.

Obzirom da tribine nisu u potpunosti dovršene ne preporučujemo da se boravi  na njima te ih svaki gledatelj koji ih koristi prije tehničkog pregleda i preuzimanja, koristi  na vlastitu odgovornost.

Tribine su doprinjele posebnom vizualnom efektu i apsolutno su se uklopile u prostor, a samo gledanje utakmice s njih bit će posebni ugođaj za svakog navijača.

Tribine su sufinancirane sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 252.000,00 kn putem LAG-a Sjeverozapad. Preostali iznos osigurava Općina iz svog proračuna , a što će se jednim dijelom ( 70 % ) potraživati iz Fonda za sufinanciranje EU projekta na lokalnoj i regionalnoj razini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Pozivam sve još jednom na oprez, a osobito one najmlađe te njihove roditelje da pripaze prilkom boravka djece na tribinama, izjavio je načelnik Marijan Kostanjevac.