Općina Vinica i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaključili su prošle godine Ugovor o zajedničkom financiranju Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća . Fond je za provedbu programa osigurao 300.000,00 kn, a Općina Vinica 82.500,00 kn. Na javni natječaj koji je Općina Vinica objavila za provebu mjera energetske učinkovitosti   prijavljeno je 15 prijedloga , a ovih je dana  u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost upućen i prvi zahtjev za isplatu 74.082,00 kn za ugrađene mjere energetske učinkovitosti odnosno dovršene programe.

U ovom mjesecu više je ministarstava objavilo javne pozive i natječaje za sufinanciranje projekata od značaja za jedinice lokalne samouprave i na koje je Općina Vinica, ovisno o sufinanciranim programima, prijavila svoje projekte. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2015. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, a na koji je Općina Vinica prijavila projekte Sanacije klizišta u naselju Marčan vrijednosti 475.125,00 kn i Sanaciju nerazvrstanih cesta vrijednosti 1.497.640,00 kn.

Ministarstvo gospodarstva objavilo je Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na koji je kandidiran projekt Povećanje energetske učinkovitosti svlačionice nogometnog kluba NK Vinica vrijednosti 200.597,00 kn.

Također je pripremljena prijava na Javni poziv Hrvatske turističke zajednice za sufinaciranje projekta Poučna biciklističko –pješačka staza „Tragovima viničke prošlosti“ kroz koji bi se osim trasiranja i uređenja biciklističko – pješačke staze uredili info-panoi te   vidikovac kod Starog grada . procjenjena vrijednost projekta je 178.000,00 kn.

Od Ministarstvua kulture očekujemo pozitivnu ocijenu slijedećih prijavljenih programa za kulturna dobra na području Općine Vinica : Statička sanacija najugroženijih dijelova zidina Starog grada (Burga) Vinica vrijednosti 165.366,00 kn,   Izrada tehničke dokumentacije idejnog projekta statičke sanacije kurije Dolanski vrijednosti 87.500,00 kn te   Sanacija krovne konstrukcije i dijela pokrova crkve Sv.Marka ev. u Marčanu vrijednosti 301.227,00 kn. Projekt rekonstrukcije i sanacije kurije Patačić uvršten je u trogodišnji je program Ministarstva kulture kojim je za ovu godinu osigurano 300.000,00 za nastavak radova , pa nije bilo potrebe za posebnom prijavom.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj (ENU-10/20159 ) na koji jedinice lokalne samopuprave mogu prijaviti projekte povećanja energetske učinkovitosti u postojećim nestambenim zgradama. Općina će na natječaj prijaviti zgrade u svom vlasništvu te se za prijavu projekta priprema potrebna projektna dokumentacija.

          Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141706., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12. ) , članka 30. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09., 11/13. i 60/13.) te članka 9. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.) te Odluke od 28. kolovoza 2014. godine, objavljuje se

P O N O V N I   N A T J E Č A J

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Vinica

I. Predmet prodaje su slijedeće nekretnine u Gornjem Ladanju

   a) čkbr. 27, koju čini :

- kuća sa 91 m2

- izgrađeno zemljište sa 90 m2 i

- dvorište 702 m2, upisana u z.k. uložak 1554, k.o. Ladanje Gornje, u vlasništvu Općine Vinica u 1/1 dijela,

   b) čkbr. 25, šuma kod kuće u Ladanju Gornjem sa 170 čhv

       čkbr. 26, voćnjak kod kuće u Ladanju Gornjem sa 121 čhv, upisane u z.k. ul. 5, k.o. Ladanje Gornje, u suvlasništvu Općine Vinica u ½ dijela

II. Kuća je objekt etažne visine : podrum + prizemlje + potkrovlje, sastoji se od garaže u podrumu, hodnika, kupaonice, kuhinje s blagovaonicom, 2 spavaće sobe i terase u prizemlju te 2 prostorije u potkrovlju.

Kuća posjeduje uporabnu dozvolu te energetski certifikat energetskog razreda „ F“ ,   priključena je na javnu vodoopskrbnu te elektroopskrbnu mrežu.

III. Početna cijena nekretnina iznosi 35.000,00 €

IV. Sve dodatne informacije u vezi predmetnih nekretnina te davanja ponude mogu se dobiti u Općini Vinica ili na tel. 042/722-233.

 

                                                                                    OPĆINA VINICA

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» broj 125/11. ) te članka 25. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.), Načelnik Općine Vinica objavljuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 I. Predmet natječaja : Zakup poslovnog prostora u Marčanu, Vinička ul. 40

Poslovni prostor čini zgrada neto površine 423,44 m2 ( podrum - 63,92 m2, prizemlje – 208,64 m2 te potkrovlje -150,88 m2 )

Prizemni dio zgrade sastoji se od prostorije sa šankom, dvije sale, kuhinje i kotlovnice, te pratećih prostora, a u potkrovlju se nalazi 6 soba i 2 kupaone sa wc-om

Zgradi pripadaju terasa i dvorište s parkiralištem ukupne površine 1.215,00 m2.

Poslovni prostor nalazi se na izuzetno atraktivnoj lokaciji, u neposrednoj blizini perivoja Arboretum Opeka,

II. Poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje ugostiteljske ili slične djelatnosti              

IV.Vrijeme zakupa : 5 godina, uz mogućnost produženja Ugovora

V. Početna cijena zakupa : mjesečno 2.000,00 € , u protuvrijednosti kuna

VI. Uvjeti natječaja :

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda . Pravo podnošenja ponuda imaju fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje tražene djelatnosti

Ponudi treba priložiti :

  1. podatke o ponuditelju
  2. ispravu o upisu u poslovni (sudski , strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući) registar iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati na predmetnim nekretninama
  3. potvrdu Porezne uprave o stanju duga , ne stariju od 30 dana
  4. potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Vinica
  5. prijedlog sadržaja koji ponuditelj namjerava obavljati u zgradi te u dvorištu zgrade
  6. reference za obavljanje predloženih djelatnosti
  7. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži najviši iznos mjesečne zakupnine.

Ponude koje ne sadrže sve navedene priloge smatrati će se nepotpunima te se neće razmatrati.

Predmetni poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, a može se pogledati uz prethodnu najavu na telefon 042/722-233.

VII. Ponude na natječaj potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom «natječaj za zakup poslovnog prostora» na adresu OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.

VIII. Dodatne informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na tel. broj 042/722-233.

IX. Postoji i mogućnost prodaje objekta .

                                                                                                             Načelnik Općine Vinica

                                                                                                               Marijan Kostanjevac

                                                                                  

 

 

                   Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» broj 125/11. ), članka 46. Statuta Općine Vinica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09., 11/13. i 60/13.) te članka 25. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.), načelnik Općine Vinica objavljuje

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

I. Predmet natječaja : Zakup poslovnog prostora u Vinici, Trg Matije Gupca 1,  ukupne površine  590 m2

   Poslovni prostor sastoji se od : - proizvodne hale površine 395 m2

                                             - proizvodne hale površine 195 m2

a opremljen je svom potrebnom komunalnom infrastrukturom (struja, voda, plin)                                                                                       

II. Namjena poslovnog prostora: skladište, proizvodna, uslužna ili druga djelatnost

III. Vrijeme zakupa : 5 godina

IV. Početna cijena zakupa : 1,4 €/m2 u protuvrijednosti kuna        

V. Uvjeti natječaja:  

     Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje moraju sadržavati:

     - podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresu te OIB za fizičke osobe te naziv tvrtke, sjedište   i OIB za pravnu osobu

   - ispravu o upisu u poslovni (sudski , strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući) registar, koja može biti dostavljena kao neovjerena preslika, uz obvezu dostavljanja ovjerene preslike u slučaja da ponuda ponuditelja bude najpovoljnija

   - potvrdu Porezne uprave o stanju duga ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude kojm ponuditelj dokazuje da je ispunio plaćanje poreznih obveza   i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

     - potvrdu Općine Vinica kojim dokazuje da nema nepodmirenih obveza prema Općini Vinica

     - vrstu i opis djelatnosti koju ponuditelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru

     - ponudu mjesečne zakupnine

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

VI. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

Ponude na natječaj potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom «natječaj za zakup poslovnog prostora» na adresu OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.

Dodatne informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na tel. broj 722-233.

                                                                                                            Načelnik Općine Vinica

                                                                                                               Marijan Kostanjevac                        

 

 

                   Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» broj 125/11. ), Načelnik Općine Vinica raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet natječaja : Zakup poslovnog prostora površine 67 m2 na 1. katu poslovne zgrade u
                                 Vinici, Trg Matije Gupca 1, a koji se sastoji od 3 prostorije i wc-a
                            

Namjena poslovnog prostora: tiha uslužna djelatnost (frizerski salon, salon za uljepšavanje i sl.)

Vrijeme zakupa : 5 godina

Početna cijena zakupa : 2,5 EURA/m2 u protuvrijednosti kuna

Ponudi treba priložiti :

  1. podatke o ponuditelju
  2. ispravu o upisu u poslovni (sudski , strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući) registar
  3. potvrdu Porezne uprave o stanju duga , ne stariju od 30 dana

 

Ponude na natječaj potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom «natječaj za zakup poslovnog prostora» na adresu OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.

Dodatne informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na tel. broj 722-233

 

                                                                                                             Načelnik Općine Vinica

                                                                                                                Marijan Kostanjevac

                                                                                  

 

 

U ovom mjesecu više je ministarstava objavilo javne pozive i natječaje za sufinanciranje projekata od značaja za jedinice lokalne samouprave i na koje je Općina Vinica, ovisno o sufinanciranim programima, prijavila svoje projekte. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2015. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, a na koji je Općina Vinica prijavila projekte Sanacije klizišta u naselju Marčan vrijednosti 475.125,00 kn i Sanaciju nerazvrstanih cesta vrijednosti 1.497.640,00 kn.

Ministarstvo gospodarstva objavilo je Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na koji je kandidiran projekt Povećanje energetske učinkovitosti svlačionice nogometnog kluba NK Vinica vrijednosti 200.597,00 kn.

Također je pripremljena prijava na Javni poziv Hrvatske turističke zajednice za sufinaciranje projekta Poučna biciklističko –pješačka staza „Tragovima viničke prošlosti“ kroz koji bi se osim trasiranja i uređenja biciklističko – pješačke staze uredili info-panoi te  vidikovac kod Starog grada . procjenjena vrijednost projekta je 178.000,00 kn.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj (ENU-10/20159 ) na koji jedinice lokalne samopuprave mogu prijaviti projekte povećanja energetske učinkovitosti u postojećim nestambenim zgradama. Općina namjerava na natječaj prijaviti zgrade u svom vlasništvu te se za prijavu projekta priprema potrebna projektna dokumentacija.

 

Načelnik Općine Marijan Kostanjevac bio je prisutan potpisivanju Ugovora o provedbi programa “Kreditom do uspijeha 2014., mjera 1. “Kreditom do konkurentnosti” obzirom da se Općina Vinica uključila se u provedbu istog. Program provode Ministarstvo poduzetništva i obrta te 11 poslovnih banaka, zajedno sa jedinicama lokalne i područne samouprave. Provedba programa mnogim će obrtnicima i poduzetnicima omogućiti da lakše dođu do kredita    koji se mogu iskoristiti za kupnju, izgradnju te opremanje gospodarskih objekata, a što ima za cilj daljnji razvoj proizvodnju te porast zapošljavanja.

Uključivanjem u program Općina Vinica će obrtnicima i poduzetnicima sa svog područja subvencionirati kamatu poduzetničkog kredita sa 1 postotnim poenom, dok Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatu sa 2 postotna poena za kredite vezane uz proizvodne djelatnosti i 1 postotni poen za uslužne djelatnosti , a Varaždinska županija uključila se u program kroz subvenciju kamate od 1 postotnog poena.

Poduzetnici mogu ostvariti kredit u visini od 100.000,00 do 5.000.000,00 kuna, nominalna kamatna stopa iznosi 7%, a procjenjuje se da će za krajnjeg korisnika (poduzetnika) iznositi  oko  2-3%. Zainteresirani se poduzetnici vezano uz realizaciju kredita mogu obratiti svojoj poslovnoj banci.

MALE MAŠKARE POSJETILE OPĆINU

Srijeda, Lis 28, 2020

 

Vesela povorka malih  maškara iz dječjeg vrtića "Sreća", zajedno s njihovim maskiranim tetama,   posjetile su Općinu i otplesale „debelu repu“ kako je to i običaj na fašnik ,dan koji najviše vole djeca. Bilo je tu malih princeza, gusara, kauboja, leptirIća, medvjedića  i raznih drugih veselih maski. U Općini ih je dočekao i  pozdravio načelnik Marijan Kostanjevac i svima podijelio bombončiće.

Udruga vinogradara „VINEA“ iz Vinice priređuje već tradicionalnu, 15. po redu Izložbu vina. Ove će godine otvorenje Izložbe biti u subotu, 07. ožujka, u 10,00 h. Uzorci vina za ocjenjivanje prikupljati će se u zgradi Općine Vinica u slijedeće dane :

 

- 21. veljače 2015.godine (subota) u vremenu od 14,00 do 20,00 sati,

- 22. veljače 2015. godine (nedjelja) od 10,00 do 18,00 sati

 

Za uzorak je potrebno predati 3 boce po 1 litar ili 4 boce po 0,75 l (butelje) vina. Na bocama moraju biti naljepljeni podaci o vinogradaru, ili vlastite etikete, ukoliko ih vinogradari imaju. Kotizacija po uzorku iznosi 70,00 kn za članove Udruge „Vinea“ , a za ostale sudionike 100,00 kn .

Udruga priprema Katalog izložbe koji će biti dostupan na Izložbi vina, a nagrade i priznanja će se vinogradarima uručivati na Vinskom balu, koji će se ove godine održati u subotu, 14. ožujka.