Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( «Narodne novine» broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09. i 79/09,153/09,49/11, 84/11,90/11, 14/12, 94/13, 153/13 i 147/14.),  članka 6. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti («Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 28/06., 24/07 i 30/12.), a u skladu sa ovlastima određenim člankom 46. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09.,  11/13. i 60/13.) ,  Načelnik  Općine Vinica objavljuje

 N A T J E Č A J

za prikupljanje ponuda  radi povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti

održavanja groblja   na temelju pisanog ugovora

 1. 1.Predmet natječaja jeobavljanja poslova održavanja groblja na temelju pisanog ugovora. Pod obavljanjem poslova  održavanja groblja podrazumijeva se održavanje prostora groblja i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane  pokojnika te ukop pokojnika.
 2. 2.Poslovi se povjeravaju na rok4 godine koji počinje teći od dana potpisivanja Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti
 3. 3.Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičkeregistrirane u RH za obavljanje svih navedenih  djelatnosti : 1. (hortikulturno) održavanje groblja

                           2. održavanje  objekata  za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika

                           3. sahrana pokojnika                              

 1. 4.Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponude.
 2. 5.Ponuda mora sadržavati naziv ponuditelja i cijenu predmeta natječaja na obrascima ponudbenih troškovnika koji se

 mogu preuzeti u  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinica ili na web stranici Općine www.vinica.hr

 1. 6.Uz ponudu, ponuditelji su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-      izvadak iz sudskog ili obrtničkog  registra

-      podatke o solventnosti   ne starije od  30 dana

-          potvrdu  Porezne uprave o stanju duga

-    dokaze o stručnoj ( broj i stručna sprema zaposlenih)  i tehničkoj sposobnosti  (raspolaganje odgovarajućom

      opremom) za obavljanje poslova

dokaz o nekažnjavanju odgovorne osobe  za kaznena dijela protiv gospodarstva

-      reference i preporuke

 1. 7.Jamstvo za ozbiljnost ponude: Dokaz o uplati iznosa od 10.000,00na žiro-račun Općine Vinica HR96 2360000     1848600004,  prema modelu 24 7706- OIB.   Iznos jamčevine    ponuditeljima  se  vraća u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.      
 2. 8.Kriteriji za odabir : prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom
 3. 9.Rok za dostavu ponuda je 29. svibnja 2015. godine, do 14,00 sati. Ponude seu zatvorenim omotnicama s naznakom «Za natječaj – održavanje groblja »  na adresu : OPĆINA VINICA. MARČAN,  VINIČKA 5.
 4. 10.Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće.Svi ponuditelji bit će obaviješteni o rezultatima odabira u roku od 10 dana od dana odabira.. Naručitelj zadržava pravo poništiti natječaj i odbaciti sve ponude u bilo koje vrijeme prije zaključivanja ugovora te pri tome ne snosi troškove ponuditelja u svezi sudjelovanja u natječaju niti odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

             

                                                                                                                                                    Načelnik Općine Vinica

                                                                                                                                                        Marijan Kostanjevac

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Ponedjeljak, Ruj 28, 2020

 

                   Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog  prostora («Narodne novine» broj 125/11. ) te članka  25. Odluke o uvjetima, načinu  i postupku gospodarenja  nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“  broj 7/10.) Načelnik  Općine Vinica raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora 

I  Predmet  natječaja je davanje u  zakup  slijedećeg  poslovnih  prostora
   Poslovni prostor  u Marčanu, Vinička 5, u prizemlju, sastoji se od 3 prostorije ukupne
       površine 108,00 m2

       -  namjena : trgovina ili druga uslužna djelatnos

       -  početna cijena zakupa : 4,00 €/ m2 

II  Poslovni prostor  opremljen je potrebnom  infrastrukturom (struja, voda, plin)   
 
III  Vrijeme zakupa poslovnih prostora : 5 (pet) godina, uz mogućnost produžavanja
 
IV    Uvjeti natječaja :

 

 

     Natječaj se provodi prikupljanjem  pisanih ponuda koje moraju sadržavati :                     

 1. podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresu, OIB za fizičke osobe  ili  naziv tvrtke, sjedište i OIB za pravnu osobu)
 2. ispravu o upisu u poslovni (sudski , strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući)  registar iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati na predmetnim nekretninama -  isprava može biti dostavljena kao neovjerena preslika, uz obvezu dostavljanja ovjerene preslike u slučaju da ponuda bude najpovoljnija
 3. potvrdu Porezne uprave o stanju duga ,  ne stariju od 30 dana
 4. potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Vinica
 5. prijedlog sadržaja koji ponuditelj namjerava obavljati u  poslovnom prostoru
 6. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. 

V   Rok za dostavu ponuda : 29.svibnja  2015. godine do 14,00 sati

VI  Ponude na natječaj, uz naznaku „zakup poslovnog prostora“,  potrebno je dostaviti  u zatvorenoj omotnici s naznakom «natječaj za  zakup poslovnog prostora»  na adresu  OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207  Vinica.

Dodatne informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na tel. broj 722-233. 

 

                                                                                                              Načelnik Općine Vinica

                                                                                                                Marijan Kostanjevac

 

 

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» broj 125/11. ) te članka 25. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.) Načelnik Općine Vinica raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnih prostora

I Predmet natječaja je davanje u zakup slijedećih poslovnih prostora :

  1. Poslovni prostor u Marčanu, Vinička ul. 40 ( tzv. Motel) – poslovni prostor čini zgrada   (podrum+ prizemlje + potkrovlje) neto površine 423,44 m2, zgradi pripadaju terasa i dvorište s parkiralištem ukupne površine 2.740,00 m2

      - namjena : ugostiteljska ili slična djelatnost

       - početna cijena zakupa : 2.000,00 € mjesečno

     Za predmetni poslovni prostor postoje i druge mogućnosti.

2. Poslovni prostor u Vinici, Trg Matije Gupca 1, na 1.katu upravne zgrade, sastoji se od 3   prostorije i wc-a, ukupne površine 67 m2

     - namjena : uslužna djelatnost ( ured, frizerski salon i sl.)

     - početna cijena zakupa : 2,5 €/m2

3.   Poslovni prostor u Vinici, Trg Matije Gupca 1, ukupne površine 590 m2, sastoji se od

     proizvodne hale I površine 395 m2 i proizvodne hale II površine 195 m2

      - namjena : skladište, proizvodna, uslužna ili druga djelatnost

   - početna cijena zakupa : 2.00 €/m2

II Svi poslovni prostori opremljeni su potrebnom infrastrukturom (struja, voda, plin)  
 
III Vrijeme zakupa poslovnih prostora : 5 (pet) godina, uz mogućnost produžavanja
 
IV   Uvjeti natječaja :
   Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje moraju sadržavati :                  
 1. podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresu, OIB za fizičke osobe ili naziv tvrtke, sjedište i OIB za pravnu osobu)
 2. ispravu o upisu u poslovni (sudski , strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući) registar iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati na predmetnim nekretninama -       isprava može biti dostavljena kao neovjerena preslika, uz obvezu dostavljanja ovjerene preslike u slučaju da ponuda bude najpovoljnija
 3. potvrdu Porezne uprave o stanju duga , ne stariju od 30 dana
 4. potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Vinica
 5. prijedlog sadržaja koji ponuditelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru
 6. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

V Ponude na natječaj, uz naznaku poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi, potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom «natječaj za zakup poslovnog prostora» na adresu OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.

Dodatne informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na tel. broj 722-233.

 

                                                                                                            Načelnik Općine Vinica

                                                                                                               Marijan Kostanjevac

 

 

                                                                                  

 

Općina Vinica dogovorila je sa Županijskom upravom za ceste provođenje i realizaciju određenih aktivnosti na području Općine. Danas su tako započeli radovi na sanaciji i rekonstrukciji dijela županijske ceste i križanja sa lokalnom cestom u Gornjem Ladanju na tzv. Pilišću. Na spomenutoj lokaciji će se tako zamijeniti stari, uništeni rubnjaci i postaviti novi, zacijeviti će se dio odvodnog jarka, dok će se ostali dio pročistiti. Radove izvode djelatnici PZC – a, a gradilište je danas obišao i načelnik Općine Marijan Kostanjevac.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je  30.04. ove godine  Javni poziv  fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća . Ove  je godine došlo  do  značajnih promjena vezanih uz dostavljanje  prijava zainteresiranih,  potrebne dokumentacije,  visine  sufinanciranja mjera energetske učinkovitosti i sl.  U cilju pružanja pravodobnih informacija  svim zainteresiranim stanovnicima  o mogućnostima ostvarivanja državnih poticaja za energetsku obnovu kuća,   Općina Vinica u suradnji sa LAG Sjeverozapad,   organizira Radionicu koja će se održati u srijedu, dana 20.svibnja 2015. godine s početkom u 18,00 sati.

Radionica će se održati u prostoru Općine Vinica.

 

CVJETNE GREDICE U NOVOM RUHU

Ponedjeljak, Ruj 28, 2020

I ove godine   Srednja škola „Arboretum Opeka“, u duhu višegodišnje dobre suradnje,  osigurala je sadnice sezonskog cvijeća za prostor ispred zgrade Općine. Učenici Srednje škole „Arboretum Opeka“, zajedno sa svojim profesorima – mentorima,   osmislili su i uredili  zelenu površinu te zasadili sadnice  sezonskog cvijeća koje će krasiti  Vinicu, dok će ostale cvijetne gredice zasaditi  djelatnice zaposlene u sklopu programa  javnih radova.

Dana 7. i 8. svibnja održavale su se U Varaždinu, u velikoj koncertnoj dvorani HNK , 58. glazbene svečanosti hrvatske mladeži, a Varaždin je već 48. puta za redom bio domaćin ove manifestacije. Na natjecanju se okupilo 1.371 učenik s područja čitave Hrvatske. Predstavilo se 35 zborova u šest kategorija podijeljenih od mlađeg uzrasta osnovnih škola do srednjoškolskih zborova, kao i onih amaterskih. Iz Varaždinske županije natjecalo se 5 zborova, među kojima i Zbor Osnovne škole Vinica “Vinički biseri” pod vodsstvom prof. Gordane Kos Kolar. Svečanost je završila podjelom priznanja , a Vinički je školski zbor i ovaj put postigao zavidan uspjeh jer je u velikoj konkurenciji osvojio broncu.

Čestitke Školskom pjevačkom zboru „Vinički biseri“ !

Održana akcija čišćenja okoliša

Ponedjeljak, Ruj 28, 2020

U sklopu obilježavanja Dana planete Zemlje u Općini Vinica je u subotu održana akcija Zelena čistka. U akciji su uz izuzetno dobar odaziv sudjelovali članovi gotovo svih viničkih udruga. Očistilo se nekoliko destinacija, uz osudu onih koji su zagadili našu prirodu i naše šume odlaganjem smeća u prirodi, unatoč organiziranom zbrinjavanju komunalnog otpada. Rezultat akcije dva su velika kontejnera puna prikupljenih raznoraznih plastika i ostalih vrsta otpada.

Nakon završetka akcije čišćenja svi su se sudionici okupili pod nadstrešnicom Lovačkog doma LU „Opeka“. Prigodnim riječima prvo im se obratio predsjednik Lovačke udruge Marijan Adamić i zahvalio na odazivu. Svim okupljenim zahvalio je i načelnik Općine Marijan Kostanjevac, koji je osobno , kao i predsjednik Općinskog vijeća Marijan Mihhalić, sudjelovao u čišćenju okoliša.

Načelnik je u svom obraćanju naglasio kako treba čuvati okoliš i prirodu , a osvrnuo se i na sve one koji svojom bešćutnošću i neodgovornošću zagađuju ovu predivnu prirodu. Nadalje, načelnik je zahvalio svim sudionicima na uključuvanju i najavio takvu akciju i slijedeće godine, samo u ranijem terminu, već početkom travnja.

Na kraju je svim prisutnima poželio dobar tek jer je za sve sudionike akcije pripremljen vrlo bogat grah u režiji Ivana Bolteka, bivšeg predsjednika Općinskog vijeća . Za starije sudionike našao se i koji gemišt, a za sve ostale osigurane su bile dovoljne količine sokova.

Osim Općine Vinica i Lovačke udruge "Opeka" , održavanje akcije potpomogao je i Josip Boltek iz Velebit-osiguranja, podružnica Vinica.

U proračunu Općine Vinica i u 2015.godini osigurana su financijska sredstva namijenjena namijenjena za subvencije osiguranja usjeva i trajnih nasada.

Pravo na subvenciju osiguranja u visini od 50 % premije za pojedinu kulturu mogu ostvariti poljoprivrednici  s prebivalištem na području naše općine, upisane u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Police osiguranja zainteresirani  mogu    zaključiti u osiguravajućim kućama koje se bave osiguranjem usjeva i koje s Općinom Vinica imaju zaključen ugovor. Za ostvarivanje prava  na subvenciju osiguranja potrebno je predočiti iskaznicu OPG-a, popis parcela s kulturama iz upisnika ili posjedovni list  te  potvrdu Općine Vinica o podmirenim obvezama. Ova se vrsta  subvencije  može koristiti za maksimalnu površinu  od 20 ha.

 

Napokon je počelo uređenje klizišta u Pešćenici Viničkoj, na lokalnoj cesti LC 25037, prema Donjoj Voći.

Klizište koje se aktiviralo prije nekoliko godina, bilo je djelomično sanirano, ali je ponovo aktivirano prošle jeseni i to u daleko većim razmjerima. Na traženje mještana i vijećnika Općinskog vijeća, načelnik je u nekoliko navrata intervenirajući kod Županijske uprave za ceste Varaždinske županije tražio hitnu sanaciju.

Na tragu dobre suradnje Županijske uprave za ceste i Općine Vinica, dogovoreni su radovi te je sanacija započela ovog tjedna.