REPUBLIKA HRVATSKA

     Varaždinska županija

         Općina Vinica

        N A Č E L N I K

Klasa: 400-08/20-01/04

Urbroj: 2186/011-03-20-1

Vinica, 29. siječnja 2020.

 

     Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' broj 26/15), članka 46. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09., 11/13., 60/13. i 15/18.) te članka 11. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu financijskih potpora za programe i projekte udruga na području Općine Vinica, načelnik Općine Vinica objavljuje

 

Javni poziv

za financiranje programa i projekata  koje provode udruge

na području Općine Vinica u 2020. godini

               

1. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa / projekata udruga od interesa

za Općinu Vinica radi financiranja iz Proračuna Općine Vinica u 2020.godini. 

2. Pravo podnošenja prijave

Pravo podnošenja prijedloga na javni poziv imaju sve udruge koje su osnovane ili djeluju na području Općine Vinica.

Za svaki prijavljeni program potrebno je ispuniti zasebnu prijavu.

 3. Područje programa/projekata od interesa za Općinu Vinica

Općina Vinica sufinancirati će slijedeće programe/projekte

- redovitu djelatnost amaterskih športskih klubova

- programe manifestacija u športu

- redovitu djelatnost udruga u kulturi

- programe poticanja i unapređenja kulturno-umjetničkog amaterizma

- programe manifestacija u kulturi

- redovitu djelatnost udruga proizašlih iz Domovinskog rata

- programe mladih, programe osoba treće životne dobi te brige o osobama s posebnim potrebama

- programe posebnih interesnih skupina stanovništva (npr.vinogradari i sl.)

- programe vannastavnih aktivnosti te sve ostale programe udruga koje u svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti

   od interesa za Općinu.

 4. Postupak i rok za podnošenje prijave

Podnositelji prijava (udruge i neprofitne organizacije) svoje programe/prijave prijavljuju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Vinica ili sa službene web stranice Općine www.vinica.hr

Rok za dostavu prijava je 20. veljače 2020. godine

 5. Sadržaj prijave

- detaljan opis i financijski plan programa/projekta

- preslika rješenja o upisu u Registar udruga

- popunjen i obrazac prijave ( Prilog I)

- financijsko izvješće za 2019. godinu

 6. Kriteriji za vrednovanje programa/projekta

Kriteriji za vrednovanje programa/projekta propisani su člankom 24. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu financijskih potpora za programe i projekte udruga na području Općine Vinica  

 7. Postupak odabira programa/projekata

Povjerenstvo za vrednovanje i ocjenu projekata/programa izvršiti će odabir programa i projekata te predložiti financiranje projekta u 2020. godini prema raspoloživim financijskim sredstvima.

S podnositeljima čiji će programi/projekti biti pozitivno ocijenjeni zaključiti će se posebni ugovori.

Sve udruge čiji programi budu usvojeni u 2020. godini dužne su postupati sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14.).

 

                                                                                                                                     Načelnik Općine Vinica

                                                                                                                                       Marijan Kostanjevac

 

OBRAZAC PRIJAVE: 

PRILOG 1 - WORD

PRILOG 1 - PDF

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin u sklopu projekta PELAMO SE“ od danas, 28.01.2020.g. na području naše Općine nudi uslugu besplatnog prijevoza za osobe starije od 65 godina.

Sve zainteresirane starije osobe mogu se javiti i rezervirati termin:

  •      svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 sati na broj telefona 099/370 1570

 

Mogućnost besplatnog prijevoza imaju osobe starije od 65 godina koje žive na području Varaždina, ili 10 okolnih općina između kojih je i naša Općina Vinica.

Usluga prijevoza u sklopu ovog projekta je socijalna usluga namijenjena isključivo starijim osobama u potrebi, koje si same ne mogu priuštiti ili organizirati prijevoz na njima važna mjesta kao što su odlazak liječniku, terapiju, crkvu, posjet rodbini i sl.

Prednost imaju osobe koje su u teškoj financijskoj situaciji, žive sami ili im ukućani nikako ne mogu osigurati prijevoz.

Ovaj tip usluge dostupan je do studenog 2020. godine.

pelamo se plakat

Manifestaciji NOĆ MUZEJA koja se održava u petak, 31. siječnja, ove će se godine po prvi put priključiti Vinička tradicijska kuća koja će biti otvorena za sve zainteresirane posjetitelje u vremenu od 18,00 do 21,00 sat. Osim razgledavanja kuće, posjetitelji će moći vidjeti kako se su se nekad provodile duge zimske večeri, a što će uprizoriti članovi Kulturno umjetničkog društva Vinica. Dođite, dobro se zabavite i ponešto naučite!

Prošli je vikend bio jako uspješan za naše mlade sportaše obzirom na postignute rezultate. Naime, u Budimpešti je 25. siječnja održan Međunarodni savate turnir na kojem su kao članovi Savate kluba Fight club Kovačić sudjelovali učenici Osnovne škole Vinica Elvis i Melani Šipek. Elvis i Melani su nizu dosad osvojenih trofeja natjecanjem u Budimpešti dodali i nove. Elvis je osvojio zlatnu medalju, a Melani se izborila za srebrnu medalju.

Ovim putem čestitam Melani i Elvisu na postignutim rezultatima i osvojenim medaljama i na promicanju Općine Vinice  i van granica Republke Hrvatske.  Želim im još puno upornosti u treniranju i puno uspjeha u daljnjim natjecanjima, izjavio je načelnik  Marijan Kostanjevac tim povodom.

U Splitu je 25. i 26. siječnja, u organizaciji Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatskog plivačkog saveza za osobe s invaliditetom, Plivačkog kluba Cipal, Športskog saveza invalida Grada Splita i Plivačkog kluba Mornar održano Otvoreno prvenstvo Hrvatske plivača s invaliditetom - Croatia open Split 2020.

Na natjecanju je nastupilo 110 plivačica i plivača iz 9 zemalja:  Austrije, Crne Gore, Slovenije, BiH, Češke, Mađarske, Srbije, Irske i Hrvatske.

Iz Hrvatske nastupili su plivači iz PK Vidra iz Varaždina, PK Delfin iz Osijeka, PK Cibalac iz Vinkovaca, PK Cipal, PK Mornar iz Splita, PK Forca iz Rijeke, PK Zadar iz Zadra i PK Natator iz Zagreba.

Iz Plivačkog kluba Vidra Varaždin nastupile su Brunela Hrženjak, Sabina Kušter i Nikola Kosec.

Brunela Hrženjak s Down sindromom u kategoriji S14 kao juniorka zauzela je 4. mjesto i 5. mjesto kao seniorka na 50 m slobodno, kao 3. juniorka i 5. seniorka na 100 m leđno, kao 3. juniorka i 5. seniorka na 50 m prsno, kao 3. juniorka i 5. seniorka na 100 m slobodno, kao 1. juniorka i 3. seniorka na 100 m prsno te kao 1. juniorka i 3. seniorka na 50  m leđno.

Ovo je apsolutna zasluga trenera PK Vidra koji rade sa našom Brunelom, ali i roditelja koji su nesebično angažirani oko priprema treninga te svega ostaloga. Brunela promiče na svim takmičenjima kako u Hrvatskoj tako i van granica ime naše Općine pa joj i ovim putem čestitam na rezultatima koje postiže na takmičenjima, izjavio je načelnik Općine Vinica, Marijan Kostanjevac.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Nedjelja, Velj 23, 2020
REPUBLIKA HRVATSKA
   Varaždinska županija
 
     OPĆINA VINICA
Jedinstveni upravni odjel

       

   Sukladno člancima 17. I 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodnne novine“ broj86/08., 61/ 11., 4/18. i 112/19.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica objavio je natječaj za prijam u službu na radno mjesto stručni suradnik za financije i proračun   na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

        Prijave na natječaj podnose u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8292100.html )

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA 

1. Opis poslova radnog mjesta

- obavlja poslove financijskog knjigovodstva, analitičkog knjigovodstva nefinancijske imovine, financijske imovine i obveza

-vodi knjige ulaznih i izlaznih računa, vrši knjiženje uplata, razdužuje knjige ulaznih računa, provodi naloge za plaćanje, kontrolira ulazne račune

-sastavlja financijske izvještaje, bilance, izvještaje o prihodima i rashodima,izvještaje o obvezama

- izrađuje obračun plaća,

- vodi potrebne evidencije uz isplate ostalih oblika dohotka

- izrađuje prijedlog proračuna, izmjena i dopuna proračuna i prateće dokumentacije

- izrađuje polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, prijedloge programa i planova

- prati naplatu prihoda, priprema i vodi postupak prisilne naplate, vrši obračun kamata,

- izrađuje izvještaje o naplati prihoda, vodi upravni postupak razreza i naplate općinskih prihoda (komunalni doprinos, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i sl.)

- vrši kontrolu namjenskog trošenja sredstava, brine o priljevu sredstava u proračun i plaćanju dospjelih obveza

- prati javne natječaje i priprema dokumentaciju za prijavu Općine za sufinanciranje projekata i programa,

- vrši nadzor nad trošenjem dobivenih sredstava te dostavlja potrebna izvješća

- prati propise vezano uz financije,računovodstvo i proračun,

- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnik 

2. Stručno znanje :

- magistar struke ili stručni specijalist računovodstvenog, financijskog ili ekonomskog smjera – VSS

- najmanje 1 godina iskustva na odgovarajućim poslovima

- stupanj složenosti koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove

- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse i primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

- organizacijske i komunikacijske vještine

- poznavanje rada na računalu

- položen državni ispit

Na natječaj se može javiti i kandidat koji nema položen državni ispit pod uvjetom da posjeduje potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, uz obvezu polaganja državnog ispita u roku od godine dana od dana prijama u službu.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje prepreke u smislu članaka 15. 16. Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostrale kandidate pod jednakim uvjetima.

3. Opći uvjeti

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima 

Uz pismenu prijavu kandidati obavezno prilažu:

-          Životopis

-          preslika dokaza o ispunjavanju uvjeta magistra struke ili stručnog specijalista financijskog, računovodstvenog

-          preslika domovnice i osobne iskaznice

-          dokaz o radnom iskustvu (potvrda o radnom stažu koju je HZMO)

-          uvjerenje o nekažnjavanju

-          izjava ovjerena kod javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

       -   preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu 

4.Podaci o plaći

Plaća je određena Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.)

Osnovnu bruto plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je namještenik/ica raspoređen, a koji iznosi 1,79 i osnovice za izračun plaće u iznosu od   5.483,36 kn uvećano za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

5. Testiranje kandidata

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju propisane uvjjete natječaja provesti će se testiranje u skladu s Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Pitanja kojima se provodi provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je objavljen natječaj odnose se na poznavanje osnova ustavnog poretka RH, lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračuna i proračunskog računovodstva,javne nabave, a temelje se na slijedećim propisima:

-          Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 56/09., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 5/14.)

-          Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi “Narodne novine” broj 33/01.,60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)

-          Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 127/17.)

-          Zakon o proračunu („Narodne novine“ 87/08., 136/12.i 15/15.)

-          Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15, 87/16. i 3/18.)

-          Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16. i 101/17.

-          Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18. i 121/19.)

-          Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.)

-          Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.) 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

6.Pravila i postupak testiranja

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijska e isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavnu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja, a pismena provjera znanja traje 60 minuta. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno :
-          koristiti se literaturom ili bilješkama
-          koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
-          napuštati prostoriju u kojoj se obavlja provjera
-          razgovarati sa ostalim kandidatima niti ih na bilo koji način ometati u radu
 

Kandidati koji se budu ponašali neprimjereno ili prekrše jedno od navedenih pravila, udaljiti će se s testiranja, a njihov rezulta neće se bodovati.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili aku su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su uspješno prošli provjeru znanja, pristupiti će na razgovor s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici loklane samouprave. Rezultati intervjua boduje se na isti način kao i testiranje.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Izvješće o provedenom postupku, a pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu odabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima pijavljenim nanatječaj.

Uvjetrenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete bit će objavljen najmanje 5 dana prije održavanja provjere na we stranici Općine Vinica www.vinica.hr i na oglasnoj ploči Općine Vinica.

 

 

 

 

 

 

PROSLAVA VINCEKOVOG U VINICI

Nedjelja, Velj 23, 2020

Članovi Udruge vinogradara Vinea „Vinica“ uz podršku Općine Vinica i ove godine nastavljajući tradiciju obilježavanja blagdana vinskih svetaca proslavili su Vincekovo.

Na blagdan Sv. Vinka vinogradari rezanjem gorica službeno započinju sa radovima u vinogradu, a vinički su vinogradari ove godine obilježili Vincekovo okupljanjem u obiteljskom vinogradu Karmen i Tomislava Hrženjak u Slatnjaku. Domaćini su u dobrom ambijentu prigodno i bogato ugostili preko stotinjak uzvanika sa ukusnim autohtonim i domaćim jelima poznatog viničkog kraja te odličnim vinom kakvo se i pije u Vinici, dok su se za potpuni ugođaj pobrinuli tamburaški sastav Faringaši.

Među mnogobrojnim uzvanicima, članovima Udruge vinogradara bili su predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore gospodin Mladen Jakopović te prijatelji vinogradari iz Lenarta.

Domaćin se prije blagoslova zahvalio svima na dolasku, poželio im ugodno druženje te uspješnu vinogradarsku godinu.

Prečasni Valent Posavec, vinički župnik predvodio je blagoslov trsja i vinograda te istaknuo dugu tradiciju štovanja sv. Vinka i njegovu važnost u viničkom kraju.

Trsove ukrašene domaćim suhomesnatim delicijama obrezao je domaćin Tomislav Hrženjak uz pomoć načelnika Općine Vinica Marijana Kostanjevca, predsjednika Udruge vinogradara "Vinea“ Vinica Stjepana Kovačića te ostalih članova Udruge. Nakon ceremonije i kratkog zadržavanja druženje svih vinogradara i gostiju nastavilo se u dvorani zgrade Općine gdje su posluženi sa gulašom.

 

Ovaj je tjedan u Općini Vinica započeo na najljepši način jer se ostvaruje najveći san svih Viničanaca, ujedno velik i financijski najznačajniji projekt u novijoj povijesti općine. Uz sve aktivnosti i realizacije lokalnih, također značajnih projekata poput npr. dogradnje dječjeg vrtića, predstavljen je projekt “Rekonstrukcija dvorca Opeka za potrebe regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi“ te još dva projekta energetske obnove na postojećim objektima srednje škole „Arboretum Opeka“ i područne škole u Gornjem Ladanju. Ovi projekti najveće su ulaganje u srednjoškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje u našoj Općini obzirom da se radi o ukupnim sredstvima od cca 90 milj kuna, a projektom “Rekonstrukcije dvorca Opeke za potrebe regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi“ za koji su već odobrena europska i nacionalna sredstva, u kojima sudjeluje i naša Županija.

Stoga želim ovim priopćenjem naglasiti da je put od ideje do realizacije trajao više od 20 godina, dakle čitavo vrijeme mog političkog angažmana, kao i naše stranke, Hrvatske demokratske zajednice. U tom razdoblju bilo je svega i svačega, od lijepih do totalno neprimjerenih situacija i političkih podmetanja neodgovornih pojedinaca što je prekinuo osobno predsjednik Vlade g. Plenković koji je i najzaslužniji za odobrenje projekta revitalizacije viničkog dragulja parka Arboretuma, a koji je i najvrjedniji u čitavom projektu.

Ponoviti ću, da se ne zaboravi, da je i u ovom slučaju bilo onih koji su razmišljali drugačije te pokušali opet sve okrenuti naopačke, ali to je u ovom trenutku apsolutno nebitno! Naš park Arboretum u kojem je smješten dvorac Opeka rijedak je primjer parkovne arhitekture engleskog stila na ovim europskim prostorima koji ima preko 100 tisuća drveća, grmova i povijuša iz čitavog svijeta.

Ovaj projekt rezultat je odlične suradnje Županije i župana Čačića, Općine i načelnika Kostanjevca, saborskih zastupnika Anđelka Stričaka, Sunčice Glavak i Josipa Križanića, uz svesrdnu pomoć resornih ministara i ponavljam, apsolutnu podršku premijera i predsjednika Vlade gosp. Andreja Plenkovića, koji je to i javno naglasio na zadnjoj sjednici Hrvatskog sabora. Zato hvala svima koji su bili uključeni od samih početaka i u sve pokušaje do sada gdje smo dolazili na različite prepreke, ali bez suradnje i sinergije sviju spomenutih ne bi se opet ništa dogodilo. Općina Vinica će se realizacijom ovog projekta polako ponovno pozicionirati kako se to nekad pozicionirala Bombellesova grofija kao mjesto vrijednih kulturno povijesnih i gospodarskih sredina naše županije, države i ovog djela Europe.

Upravo zato će sadašnji i budući predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, premijer i predsjednik Hrvatske Vlade i prijatelj općine g. Andrej Plenković dobiti apsolutnu podršku na unutarstranačkim izborima od svih viničkih članova stranke, a svakako i moju osobnu, izjavio je načelnik općine Marijan Kostanjevac.

Čak tri EU projekta predstavljena su u Srednjoj školi Arboretum Opeka u Vinici u ponedjeljak, 20. siječnja, projekt „Rekonstrukcija dvorca Opeka za potrebe regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi“, kao i projekti energetske obnove Srednje škole te Područne škole Gornje Ladanje.


Najveći i najznačajniji je projekt rekonstrukcije dvorca Opeka, čija je ukupna vrijednost 43.075.612,5 kuna, a za koji je odobreno čak 29.999.999,98 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


- Varaždinska županija je, zahvaljujući vrhunskim rezultatima, dobila dva centra kompetentnosti, pri čemu smo dosad primili odluke o dodjeli bespovratnih EU sredstava za infrastrukturu u oba naša centra, u Regionalnom centru kompetentnosti u poljoprivredi pri Srednjoj školi Arboretum Opeka Vinica, a ranije i za Regionalni centar inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin – rekao je župan Radimir Čačić.

 

Dvorac Opeka ne samo da će napokon biti u potpunosti rekonstruiran, i to za potrebe centra kompetentnosti u poljoprivredi, nego će se u njemu nalaziti niz novih i važnih sadržaja.


- U dvorcu Opeka će biti uređeni smještajni kapaciteti za učenike iz drugih dijelova Hrvatske, za predavače i pedagoško osoblje. Ukupno je predviđeno 50 kreveta u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. U dvorcu će se ujedno nalaziti genetska baza sjemena, laboratorij za analizu tla, vina, octa, meda i biljni ulja, centar za floristiku, učionica i praktikum za dendrologiju (znanost o poznavanju drvenastog bilja), vinski praktikum, vinski podrum, kušaonica vina, a bit će uređeni i prostori za novi predmet, projektiranje i dizajniranje okućnica, vrtova i parkova – uređenje eksterijera – rekao je župan Čačić.


Značaj centra kompetentnosti u poljoprivredi prelazi županijske okvire, on je važan za cijelu regiju, ali i državu, napomenuo je. - Dodatni značaj projekta jest to što je vezan uz kompletnu obnovu arboretuma, jednog od svega dva u Hrvatskoj i jednog od najljepših u Europi. Zbog toga smo uložili puno truda da Varaždinska županija dobije upravo centar kompetentnosti u poljoprivredi. Za nas su iznimno važni novi sadržaji, među kojima je novi predmet projektiranja i dizajniranja okućnica, vrtova i parkova budući da se na Varaždinsku županiju odnosi 40 posto proizvodnje cvijeća Hrvatske. Za cijelu regiju i njezin razvoj posebno je važna edukacija iz enologije, uređenje vinskog praktikuma, podruma i kušaonice vina. Znamo da se vina proizvode na području cijele sjeverozapadne Hrvatske, od Štrigove, preko Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije do Koprivničko-križevačke te bjelovarsko-moslavačkog vinogorja. Činjenica da će tijekom školske godine u dvorcu biti dom za 50 učenika izvan područja Varaždinske županije, a za vrijeme praznika će biti korišten i u turističke svrhe, dodatno doprinosi revitalizaciji turističkih i svih drugih aktivnosti u samoj Općini Vinica – istaknuo je župan Čačić.

 

Na predstavljanju su bili zamjenici župana Tomislav Paljak i Robert Vugrin, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport dr. sc. Miroslav Huđek, ravnatelj JURA-e Krunoslav Blaži, ravnatelji škola i drugi uzvanici, kao i načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac koji nije krio zadovoljstvo.


– Ovaj projekt je pokrenut u suradnji Varaždinske županije, Vlade i same Općine, a bez suradnje nema rezultata. Bilo je i drugačijih razmišljanja, pojedinci su željeli da ne dobijemo centar kompetentnosti, ali u tome nisu uspjeli. Vinica je bila poznata po grofovima Bombelles, najljepšem i najbogatijem arboretumu, najboljim vinima. Financijska konstrukcija je zatvorena i ovaj projekt bit će veliki napredak, ne samo za Općinu i Varaždinsku županiju, nego i za cijelu Hrvatsku – rekao je načelnik Kostanjevac.


Održana je i uvodna konferencija projekata „Energetska obnova zgrade Srednje škole „Arboretum Opeka“ Marčan na adresi Vinička 53, Marčan, Vinica“. Projekt je vrijedan 5.586.544,33 kuna nakon provedenog postupka nabave radova, dok je vrijednost projekta po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava 5.845.844,95 kuna. Bespovratna EU sredstva iznose 3.172.495,70 kn (56 %), a Varaždinska županija će osigurati 2.414.048,63 kuna, od čega je 1.499.984,55 kuna bespovratnih sredstava iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata.

- I sama energetska obnova škole puno znači jer će njome biti bitno poboljšani uvjeti života i rada u školi, a ostvarivat ćemo i značajne uštede na energentima. No, temelj je centar kompetentnosti, jedan od tri u sektoru poljoprivrede u Hrvatskoj. Centar je važan s obzirom na povijest Vinice te na najstariji i najbogatiji arboretum u državi. Ovo je trenutak da vratimo zanimanje učenika za školovanje za poljoprivredna zanimanja, ne samo učenika iz naše županije, nego iz cijele regije i susjednih država. Osim smještajnih kapaciteta u samom dvorcu, uređeno će biti još niz poligona i laboratorija s vrhunskom tehnologijom koja će omogućiti prijenos znanja i stvari koje su bitne za opstanak i za to da postanemo samoodrživi. Priča je poput bajke – istaknula je ravnateljica Srednje škole Arboretum Opeka Rajka Tršinski.

Radovi na energetskoj obnovi su već počeli, a izvođač je GRAD-MONT d.o.o., izabran u postupku javne nabave. Predviđeno je niz građevinsko-obrtničkih, strojarskih i elektrotehničkih zahvata, koji će rezultirati uštedom godišnje primarne potrošnje energije za 59,17 %, kao i smanjenjem potrebne toplinske energije za grijanje za 52,81 %  te smanjenjem emisije CO2 za 61,89 %. Zgrada škole će iz energetskog razreda E prijeći u razred C. 


Ukupna vrijednost projekta „Energetska obnova zgrade Područne škole Gornje Ladanje na adresi Školska ulica 2, Gornje Ladanje, Vinica“ je 783.297,63 kune
nakon provedenog postupka javne nabave, dok je prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava vrijednost projekta 791.728,75 kuna. Od toga je 449.899,64 kuna iz EU fondova, a Varaždinska županija osigurava 333.397,99 kuna, od čega je 202.472,47 kuna iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata.


- Zgrada Područne škole Gornje Ladanje izgrađena je 1988. godine i, izuzev rekonstrukcije kotolovice 2001. godine, škola nije bila obnavljana. Ove školske godine imamo 27 učenika, tri više nego prošle godine, iz čega se vidi tendencija rasta – navela je Mirjana Jambriško, ravnateljica matične Osnovne škole Vinica.


Građevinsko-obrtničkim, strojarskim i elektrotehničkim zahvatima će se smanjiti potrošnja primarne energije za 80,89 %, a proračunska emisija CO2 za 82,28 %. Zgrada će iz energetskog razreda E prijeći u energetski razred C. Izvođač radova izabran u postupku javne nabave je Kontura d.o.o.

Projekti energetske obnove financiraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Prioritetne osi 4 – Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. 

 

 

Zaglavila se cisterna puna benzina

Nedjelja, Velj 23, 2020

 Jučer se u Vinici zaglavila cisterna puna benzina zbog čega su intervenirali vinički vatrogasci, vatrogasci Javne postrojbe Varaždin, inspektor zaštite okoliša te djelatnici Policije.

Nakon nekoliko sati pregovaranja i natezanja cisternu su izvukli bez ikakvog problema. Sve ovo završilo je srećom dobro i bez posljedica, ali koordinacija odgovornih za takve slučajeve (putem telefona) dokazuje određenu neozbiljnost jer količina benzina u cisterni lako je mogla prouzročiti veliku katastrofu. Vlasnik cisterne i benzina bio je priseban i nije dozvolio da se pretače benzin u drugu cisternu kako su neki nadležni tražili putem telefona, što se pokazalo dobrim i pametnim.   Neka ovo bude upozorenje   svim nadležnima jer nije u pitanju bio prijevoz građevinskog ili nekog drugog materijala već po okoliš opasnog, zapaljivog materijala, izjavio je Marijan Kostanjevac, načelnik Općine Vinica koji je osobno komunicirao sa Tomicom Šaškom, vatrogasnim zapovjednikom DVD Vinica za vrijeme incidenta.