Natječaj za prikupljanje ponuda radi povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja

Napisala on Sri, 20/05/2015 - 07:05,

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( «Narodne novine» broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09. i 79/09,153/09,49/11, 84/11,90/11, 14/12, 94/13, 153/13 i 147/14.),  članka 6. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti («Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 28/06., 24/07 i 30/12.), a u skladu sa ovlastima određenim člankom 46. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09.,  11/13. i 60/13.) ,  Načelnik  Općine Vinica objavljuje

 N A T J E Č A J

za prikupljanje ponuda  radi povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti

održavanja groblja   na temelju pisanog ugovora

  1. 1.Predmet natječaja jeobavljanja poslova održavanja groblja na temelju pisanog ugovora. Pod obavljanjem poslova  održavanja groblja podrazumijeva se održavanje prostora groblja i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane  pokojnika te ukop pokojnika.
  2. 2.Poslovi se povjeravaju na rok4 godine koji počinje teći od dana potpisivanja Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti
  3. 3.Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičkeregistrirane u RH za obavljanje svih navedenih  djelatnosti : 1. (hortikulturno) održavanje groblja

                           2. održavanje  objekata  za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika

                           3. sahrana pokojnika                              

  1. 4.Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponude.
  2. 5.Ponuda mora sadržavati naziv ponuditelja i cijenu predmeta natječaja na obrascima ponudbenih troškovnika koji se

 mogu preuzeti u  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinica ili na web stranici Općine www.vinica.hr

  1. 6.Uz ponudu, ponuditelji su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-      izvadak iz sudskog ili obrtničkog  registra

-      podatke o solventnosti   ne starije od  30 dana

-          potvrdu  Porezne uprave o stanju duga

-    dokaze o stručnoj ( broj i stručna sprema zaposlenih)  i tehničkoj sposobnosti  (raspolaganje odgovarajućom

      opremom) za obavljanje poslova

dokaz o nekažnjavanju odgovorne osobe  za kaznena dijela protiv gospodarstva

-      reference i preporuke

  1. 7.Jamstvo za ozbiljnost ponude: Dokaz o uplati iznosa od 10.000,00na žiro-račun Općine Vinica HR96 2360000     1848600004,  prema modelu 24 7706- OIB.   Iznos jamčevine    ponuditeljima  se  vraća u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.      
  2. 8.Kriteriji za odabir : prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom
  3. 9.Rok za dostavu ponuda je 29. svibnja 2015. godine, do 14,00 sati. Ponude seu zatvorenim omotnicama s naznakom «Za natječaj – održavanje groblja »  na adresu : OPĆINA VINICA. MARČAN,  VINIČKA 5.
  4. 10.Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće.Svi ponuditelji bit će obaviješteni o rezultatima odabira u roku od 10 dana od dana odabira.. Naručitelj zadržava pravo poništiti natječaj i odbaciti sve ponude u bilo koje vrijeme prije zaključivanja ugovora te pri tome ne snosi troškove ponuditelja u svezi sudjelovanja u natječaju niti odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

             

                                                                                                                                                    Načelnik Općine Vinica

                                                                                                                                                        Marijan Kostanjevac