Natječaj za zakup poslovnog prostora

Napisala on Sri, 20/05/2015 - 07:05,

 

                   Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog  prostora («Narodne novine» broj 125/11. ) te članka  25. Odluke o uvjetima, načinu  i postupku gospodarenja  nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“  broj 7/10.) Načelnik  Općine Vinica raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora 

I  Predmet  natječaja je davanje u  zakup  slijedećeg  poslovnih  prostora
   Poslovni prostor  u Marčanu, Vinička 5, u prizemlju, sastoji se od 3 prostorije ukupne
       površine 108,00 m2

       -  namjena : trgovina ili druga uslužna djelatnos

       -  početna cijena zakupa : 4,00 €/ m2 

II  Poslovni prostor  opremljen je potrebnom  infrastrukturom (struja, voda, plin)   
 
III  Vrijeme zakupa poslovnih prostora : 5 (pet) godina, uz mogućnost produžavanja
 
IV    Uvjeti natječaja :

 

 

     Natječaj se provodi prikupljanjem  pisanih ponuda koje moraju sadržavati :                     

  1. podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresu, OIB za fizičke osobe  ili  naziv tvrtke, sjedište i OIB za pravnu osobu)
  2. ispravu o upisu u poslovni (sudski , strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući)  registar iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati na predmetnim nekretninama -  isprava može biti dostavljena kao neovjerena preslika, uz obvezu dostavljanja ovjerene preslike u slučaju da ponuda bude najpovoljnija
  3. potvrdu Porezne uprave o stanju duga ,  ne stariju od 30 dana
  4. potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Vinica
  5. prijedlog sadržaja koji ponuditelj namjerava obavljati u  poslovnom prostoru
  6. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. 

V   Rok za dostavu ponuda : 29.svibnja  2015. godine do 14,00 sati

VI  Ponude na natječaj, uz naznaku „zakup poslovnog prostora“,  potrebno je dostaviti  u zatvorenoj omotnici s naznakom «natječaj za  zakup poslovnog prostora»  na adresu  OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207  Vinica.

Dodatne informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na tel. broj 722-233. 

 

                                                                                                              Načelnik Općine Vinica

                                                                                                                Marijan Kostanjevac