Natječaj za zakup poslovnog prostora

Napisala on Sri, 07/01/2015 - 14:01,

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» broj 125/11. ), članka 46. Statuta Općine Vinica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09., 11/13. i 60/13.) te članka 25. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.), načelnik Općine Vinica objavljuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

I. Predmet natječaja : Zakup poslovnog prostora u Vinici, Trg Matije Gupca 1, ukupne površine
                                   590 m2

 

 Poslovni prostor sastoji se od : - proizvodne hale površine 395 m2

                                           - proizvodne hale površine 195 m2

a opremljen je svom potrebnom komunalnom infrastrukturom (struja, voda, plin)                                                                                        

II. Namjena poslovnog prostora: skladište, proizvodna, uslužna ili druga djelatnost

III. Vrijeme zakupa : 5 godina

IV. Početna cijena zakupa : 1,4 €/m2 u protuvrijednosti kuna        

V. Uvjeti natječaja:  

     Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje moraju sadržavati:

     - podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresu te OIB za fizičke osobe te naziv tvrtke, sjedište   i OIB za pravnu osobu

   - ispravu o upisu u poslovni (sudski , strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući) registar, koja može biti dostavljena kao neovjerena preslika, uz obvezu dostavljanja ovjerene preslike u slučaja da ponuda ponuditelja bude najpovoljnija

   - potvrdu Porezne uprave o stanju duga ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude kojm ponuditelj dokazuje da je ispunio plaćanje poreznih obveza   i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

     - potvrdu Općine Vinica kojim dokazuje da nema nepodmirenih obveza prema Općini Vinica

     - vrstu i opis djelatnosti koju ponuditelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru

     - ponudu mjesečne zakupnine

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

VI. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

 

Sve ostale informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na tel. broj 722-233.

 

                                                                                                             Načelnik Općine Vinica

                                                                                                                 Marijan Kostanjevac