POZIV UDRUGAMA ZA FINANCIRANJE U 2020.

Napisala on Sri, 29/01/2020 - 09:01,

              

    REPUBLIKA HRVATSKA

     Varaždinska županija

         Općina Vinica

        N A Č E L N I K

Klasa: 400-08/20-01/04

Urbroj: 2186/011-03-20-1

Vinica, 29. siječnja 2020.

 

     Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' broj 26/15), članka 46. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09., 11/13., 60/13. i 15/18.) te članka 11. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu financijskih potpora za programe i projekte udruga na području Općine Vinica, načelnik Općine Vinica objavljuje

 

Javni poziv

za financiranje programa i projekata  koje provode udruge

na području Općine Vinica u 2020. godini

               

1. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa / projekata udruga od interesa

za Općinu Vinica radi financiranja iz Proračuna Općine Vinica u 2020.godini. 

2. Pravo podnošenja prijave

Pravo podnošenja prijedloga na javni poziv imaju sve udruge koje su osnovane ili djeluju na području Općine Vinica.

Za svaki prijavljeni program potrebno je ispuniti zasebnu prijavu.

 3. Područje programa/projekata od interesa za Općinu Vinica

Općina Vinica sufinancirati će slijedeće programe/projekte

- redovitu djelatnost amaterskih športskih klubova

- programe manifestacija u športu

- redovitu djelatnost udruga u kulturi

- programe poticanja i unapređenja kulturno-umjetničkog amaterizma

- programe manifestacija u kulturi

- redovitu djelatnost udruga proizašlih iz Domovinskog rata

- programe mladih, programe osoba treće životne dobi te brige o osobama s posebnim potrebama

- programe posebnih interesnih skupina stanovništva (npr.vinogradari i sl.)

- programe vannastavnih aktivnosti te sve ostale programe udruga koje u svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti

   od interesa za Općinu.

 4. Postupak i rok za podnošenje prijave

Podnositelji prijava (udruge i neprofitne organizacije) svoje programe/prijave prijavljuju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Vinica ili sa službene web stranice Općine www.vinica.hr

Rok za dostavu prijava je 20. veljače 2020. godine

 5. Sadržaj prijave

- detaljan opis i financijski plan programa/projekta

- preslika rješenja o upisu u Registar udruga

- popunjen i obrazac prijave ( Prilog I)

- financijsko izvješće za 2019. godinu

 6. Kriteriji za vrednovanje programa/projekta

Kriteriji za vrednovanje programa/projekta propisani su člankom 24. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu financijskih potpora za programe i projekte udruga na području Općine Vinica  

 7. Postupak odabira programa/projekata

Povjerenstvo za vrednovanje i ocjenu projekata/programa izvršiti će odabir programa i projekata te predložiti financiranje projekta u 2020. godini prema raspoloživim financijskim sredstvima.

S podnositeljima čiji će programi/projekti biti pozitivno ocijenjeni zaključiti će se posebni ugovori.

Sve udruge čiji programi budu usvojeni u 2020. godini dužne su postupati sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14.).

 

                                                                                                                                     Načelnik Općine Vinica

                                                                                                                                       Marijan Kostanjevac

 

OBRAZAC PRIJAVE: 

PRILOG 1 - WORD

PRILOG 1 - PDF

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE