NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Napisala on Pet, 24/01/2020 - 07:01,
REPUBLIKA HRVATSKA
   Varaždinska županija
 
     OPĆINA VINICA
Jedinstveni upravni odjel

       

   Sukladno člancima 17. I 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodnne novine“ broj86/08., 61/ 11., 4/18. i 112/19.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica objavio je natječaj za prijam u službu na radno mjesto stručni suradnik za financije i proračun   na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

        Prijave na natječaj podnose u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8292100.html )

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA 

1. Opis poslova radnog mjesta

- obavlja poslove financijskog knjigovodstva, analitičkog knjigovodstva nefinancijske imovine, financijske imovine i obveza

-vodi knjige ulaznih i izlaznih računa, vrši knjiženje uplata, razdužuje knjige ulaznih računa, provodi naloge za plaćanje, kontrolira ulazne račune

-sastavlja financijske izvještaje, bilance, izvještaje o prihodima i rashodima,izvještaje o obvezama

- izrađuje obračun plaća,

- vodi potrebne evidencije uz isplate ostalih oblika dohotka

- izrađuje prijedlog proračuna, izmjena i dopuna proračuna i prateće dokumentacije

- izrađuje polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, prijedloge programa i planova

- prati naplatu prihoda, priprema i vodi postupak prisilne naplate, vrši obračun kamata,

- izrađuje izvještaje o naplati prihoda, vodi upravni postupak razreza i naplate općinskih prihoda (komunalni doprinos, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i sl.)

- vrši kontrolu namjenskog trošenja sredstava, brine o priljevu sredstava u proračun i plaćanju dospjelih obveza

- prati javne natječaje i priprema dokumentaciju za prijavu Općine za sufinanciranje projekata i programa,

- vrši nadzor nad trošenjem dobivenih sredstava te dostavlja potrebna izvješća

- prati propise vezano uz financije,računovodstvo i proračun,

- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnik 

2. Stručno znanje :

- magistar struke ili stručni specijalist računovodstvenog, financijskog ili ekonomskog smjera – VSS

- najmanje 1 godina iskustva na odgovarajućim poslovima

- stupanj složenosti koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove

- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse i primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

- organizacijske i komunikacijske vještine

- poznavanje rada na računalu

- položen državni ispit

Na natječaj se može javiti i kandidat koji nema položen državni ispit pod uvjetom da posjeduje potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, uz obvezu polaganja državnog ispita u roku od godine dana od dana prijama u službu.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje prepreke u smislu članaka 15. 16. Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostrale kandidate pod jednakim uvjetima.

3. Opći uvjeti

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima 

Uz pismenu prijavu kandidati obavezno prilažu:

-          Životopis

-          preslika dokaza o ispunjavanju uvjeta magistra struke ili stručnog specijalista financijskog, računovodstvenog

-          preslika domovnice i osobne iskaznice

-          dokaz o radnom iskustvu (potvrda o radnom stažu koju je HZMO)

-          uvjerenje o nekažnjavanju

-          izjava ovjerena kod javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

       -   preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu 

4.Podaci o plaći

Plaća je određena Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.)

Osnovnu bruto plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je namještenik/ica raspoređen, a koji iznosi 1,79 i osnovice za izračun plaće u iznosu od   5.483,36 kn uvećano za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

5. Testiranje kandidata

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju propisane uvjjete natječaja provesti će se testiranje u skladu s Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Pitanja kojima se provodi provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je objavljen natječaj odnose se na poznavanje osnova ustavnog poretka RH, lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračuna i proračunskog računovodstva,javne nabave, a temelje se na slijedećim propisima:

-          Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 56/09., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 5/14.)

-          Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi “Narodne novine” broj 33/01.,60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.)

-          Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 127/17.)

-          Zakon o proračunu („Narodne novine“ 87/08., 136/12.i 15/15.)

-          Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15, 87/16. i 3/18.)

-          Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16. i 101/17.

-          Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18. i 121/19.)

-          Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.)

-          Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.) 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

6.Pravila i postupak testiranja

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijska e isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavnu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja, a pismena provjera znanja traje 60 minuta. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno :
-          koristiti se literaturom ili bilješkama
-          koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
-          napuštati prostoriju u kojoj se obavlja provjera
-          razgovarati sa ostalim kandidatima niti ih na bilo koji način ometati u radu
 

Kandidati koji se budu ponašali neprimjereno ili prekrše jedno od navedenih pravila, udaljiti će se s testiranja, a njihov rezulta neće se bodovati.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili aku su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su uspješno prošli provjeru znanja, pristupiti će na razgovor s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici loklane samouprave. Rezultati intervjua boduje se na isti način kao i testiranje.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Izvješće o provedenom postupku, a pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu odabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima pijavljenim nanatječaj.

Uvjetrenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete bit će objavljen najmanje 5 dana prije održavanja provjere na we stranici Općine Vinica www.vinica.hr i na oglasnoj ploči Općine Vinica.