Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta- ZIMSKA SLUŽBA

Napisala on Pon, 28/10/2019 - 19:10,
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VINICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-09/19-01/16
URBROJ: 2186/011-03-19-1
Vinica, 28. listopada 2019.god.

 

Na temelju članka 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18. i 110/18.) i članka 4. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Varaždinske županije 28/06., 24/07. i 30/12.), načelnik Općine Vinica objavljuje

NATJEČAJ

za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti

održavanja nerazvrstanih cesta Općine Vinica - zimska služba

 

1. Naručitelj: 

Općina Vinica,Marčan, Vinička 5, 42207 VINICA

OIB: 19913793314

2. Vrsta djelatnosti za koju se sklapa ugovor:

 Komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Vinica -zimska služba.

3. Vrijeme na koje se sklapa ugovor:

 4 (četiri) godine.

4. Vrsta i opseg posla:

 Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Vinica u zimskim uvjetima

5. Način određivanja cijene za obavljanje poslova, način i rok plaćanja:

Cijena ponude piše se brojkama i slovima u hrvatskim kunama. Upisuju se jedinične cijene za svaku pojedinu stavku iz troškovnika. Cijene trebaju biti iskazane sa porezom na dodanu vrijednost.   Jedinične cijene su nepromijenjene.

Naručitelj će Izvršitelju dostavljati nalog/narudžbenice/ za održavanje nerazvrstanih cesta-zimsku službu dok će Izvršitelj Naručitelju ispostavljati obračunske situacije ili račune, koji će se plaćati s rokom od 30 dana.

6. Potrebno jamstvo za uredno izvršenje ugovora:

 Odabrani ponuditelj mora odmah po potpisu ugovora dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 30.000,00 u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

7. Način mjesto i rok za podnošenje ponuda:

 Krajnji rok za dostavu ponuda je 05. studeni 2019. godine do 13:00 sati na adresu Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, uz naznaku „Održavanje nerazvrstanih cesta-zimska služba – ne otvaraj”.

8. Rok važenja ponude:

60 dana od dana otvaranja ponuda.

9. Isprave koje su prilog ponudi:

 Obrazac ponude, dokazi financijske, pravne, poslovne i tehničke sposobnosti te ostala dokumentacija sukladno Natječajnoj dokumentaciji.

10. Kriterij za odabir ponuda:

Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom.

11. Preuzimanje natječajne dokumentacije: Na web stranici Općine Vinica www.vinica.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinica. Nepotpune ponude i ponude zaprimljene nakon roka neće se razmatrati.

12. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Vinica o čemu će ponuditelji biti obaviješteni u roku od 5 dana od dana donošenja Odluke. Ugovor o obavljanju komunalnih poslova s odabranim ponuditeljem biti će zaključen najkasnije u roku do 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

13. Općina Vinica pridržava pravo poništenja javnog natječaja.

14. Dodatne infomacije na tel: 042/722 233.

 

                                                                                                      Načelnik Općine Vinica

                                                                                                        Marijan Kostanjevac

 

1.DOKUMENTACIJA O NABAVI

2.PRILOG I (ponudbeni list)

3.PRILOG II (Izjava o nekažnjavanju)

4. PRILOG III (Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentaciju)

5. PRILOG IV (Izjava o nepromjenjivosti cijene)

6.PRILOG V (Izjava o dostavi jamstva)

7.PRILOG VI (Troškovnik)