JAVNI NATJEČAJ o davanju u najam stana u vlasništvu Općine

Napisala on Čet, 11/07/2019 - 13:07,

 

                    

   REPUBLIKA HRVATSKA

  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

        OPĆINA VINICA

          NAČELNIK

 

KLASA:370-03/19-01/07

URBROJ: 2186/011-03-19-1

Vinica, 26. lipnja 2019.

 

 

   Na temelju članka 46. Statuta Općine Vinica (Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09., 11/13., 60/13 .i 15/18.) te članka 6. Stavak 2. Točka 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.) načelnik Općine Vinica objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

o davanju u najam stana u vlasništvu Općine

 

  1. I.Predmet javnog natječaja davanje je u najam stana površine 80,30 m2 koji se sastoji od 2 sobe, kuhinje, kupaone, ostave i hodnika. Stan se nalazi na 1. katu zgrade u Vinici , Opečka ulica 33, čkbr. 155, k.o. Vinica
  2. II.Početni iznos najamnine utvrđuje se u iznosu od 20,00 kn/m2
  3. III.Rok na koji se daje stan u najam – 5 (pet) godina s mogućnošću produljenja ugovora
  4. IV.Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam imaju punoljetne osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

-          da su državljani RH

-          da u vlasništvu nemaju drugi stan ili kuću

-          da nemaju dugovanja prema Općini Vinica

  1. V.Prednost pri odabiru imaju osobe :

-          koje ponude viši iznos najma

-          sa statusom invalida Domovinskog rata i branitelja Domovinskog rata

  1. VI.Podnositelj uz zahtjev za najam stana prilaže slijedeću dokumentaciju:

-          presliku domovnice za svakog člana

-          uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice za svakog člana

-          potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica o nedugovanju prema Općini Vinica

-          potvrdu Porezne uprave o stanju duga

-          izjavu o imovinskom stanju

-          - dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu – za sudionike

  1. VII.Natječaj će biti objavljen i na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Vinica, a obrazac prijave i izjave može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.
  2. VIII.Rok za podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam je 22. srpnja do 14,00 sati bez obzira na način dostave.

Zahtjevi sa dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno ili osobno na adresu OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzimati u obzir.

 

  1. IX.Lista reda prvenstva objaviti će se na oglasnoj ploči i svi podnositelji imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed. Prigovor se podnosi općinskom načelniku u roku od 5 dana.
  2. X.Sve potrebne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Općini Vinica ili na telefon 042 722 233.

 

 

                                                                                                                     Načelnik Općine Vinica

                                                                                                                       Marijan Kostanjevac