Obavijest poljoprivrednicima

Napisala on Čet, 27/09/2018 - 12:09,

Odlukama o komunalnom redu te o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisana su pravila ponašanja na polju kojima su između ostalog obuhvaćene slijedeće mjere:

-        -  čišćenje i održavanje graba i jaraka uz poljski put te zabrana njihovog preoravanja

-        - išćenje i održavanje cijevnih propusta radi omogućavanja otjecanja oborinskih voda

-         - sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem

-         - suzbijanje biljnih bolesti, štetočina i ambrozije

-         - sprečavanje širenja živica i drugog raslinja na poljske puteve

-         - zabrana nanosa poljoprivrednih ostataka (kukuriuzovine, sijena, slame i sl.) te zemlje na poljske puteve,

-         - zabrana oštećenja poljskih puteva

-         - zabrana uzurpacije poljskih puteva te zemljišta u zaštitnom pojasu

     Pošto su u punom jeku jesenski radovi molimo poljoprivrednike kao i sve vršitelje usluga da se pridržavaju mjera jer se neprimjenjivanje spomenutih mjera i postupanje suprotno odredbama navedenih odluka smatra prekršajem i kažnjava se novčanim kaznama sukladno Prekršajnom zakonu.

     Osim prekršajnog postupka i novčane kazne, svi oni poljoprivrednici , vlasnici parcela, oni koji trenutno obrađuju poljoprivredno zemljište i vršitelji usluga za koje se na terenu utvrdi da se ne pridržavaju spomenutih mjera neće moći ostvariti pravo niti na jednu potporu iz Programa potpora u poljoprivredi (subvencija osiguranja usjeva i nasada, potpora za okrupnjavanje, potpora za nabavu sadnica, potpora za umjetno osjemenjivanje, potpora za nabavu opreme za poljoprivrednu proizvodnju), kao niti na ostale općinske potpore.

                                                                                                      Načelnik Općine Vinica

                                                                                                       Marijan Kostanjevac