Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Vinica

Napisala on Pet, 23/02/2018 - 09:02,

              

REPUBLIKA HRVATSKA
  Varaždinska županija
       OPĆINA VINICA     
Klasa : 021-05/18-01/ 03                                                  
Urbroj: 2186/011-01-18-1
Vinica, 21. veljače 2018.                                                                    

 

         Na temelju članka 6. stavak 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 92/17.), Općinsko vijeće Općine Vinica objavljuje
JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove
Savjeta mladih Općine Vinica
I
Savjet mladih Općine Vinica osnovan je Odlukom Općinskog vijeća kao savjetodavno tijelo Općine Vinica koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine. Savjet mladih ima 5 članova (predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 člana) koji se biraju za razdoblje od tri godine računajući od dana konstituiranja Savjeta mladih.
II
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura dostavljenih na Javni poziv za predlaganje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Vinica.
Kandidature mogu dostaviti:
- udruge koje su sukladno statutu ciljno opredijeljene za rad s mladima i za mlade
- učenička vijeća/studentski zborovi
- pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u RH
- neformalne skupine mladih koje se sastoje od najmanje 10 mladih s prebivalištem ili boravištem na području Općine Vinica.
III
Kandidati za članove Savjeta mladih mogu biti osobe u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina s prebivalištem ili boravištem na području Općine Vinica.
Prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih, ovlašteni predlagatelji uz člana predlažu i zamjenika za svakog kandidata.
Za pravovaljanost kandidature za člana Savjeta mladih , neformalna skupina mladih dužna je prikupiti najmanje 10 potpisa, a kandidaturu potpisuju prva tri po redu potpisnika.
Kandidature se dostavljaju na odgovarajućim obrascima. Izjava kandidata/zamjenika o prihvaćanju kandidature (Obrazac 2) sastavni je dio prijedloga.
IV
Prijedlog kandidata mora sadržavati :
- naziv i sjedište predlagatelja
- ime, prezime, datum i godinu rođenja, prebivalište
- pisani i obrazloženi prijedlog ovjeren od odgovorne osobe predlagatelja
V
Rok za podnošenje kandidatura za članove Savjeta mladih je 30 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Vinica (www.vinica.hr). Kandidature se dostavljaju na slijedeću adresu:
OPĆINA VINICA
Odbor za izbor i imenovanje
Marčan, Vinička 5
42207 VINICA
Prijedlog se podnosi putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno u Općinu Vinica.
VI
Po završetku roka za zaprimanje kandidatura, Odbor za izbor i imenovanje obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja Izvješće i utvrđuje popis važećih kandidatura koji se objavljuju na www.vinica.hr
Općinsko vijeće Općine Vinica na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravljati će o Izvješću i popisu važećih kandidatura te tajnim glasovanjem izabrati članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Vinica.
Rezultati izbora članova i zamjenika savjeta mladih objaviti će se na www.vinica.hr.
Savjet mladih konstituirati će se u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.
 

                                                   Predsjednik Općinskog vijeća

                                              Marijan Mihalić

OBRASCI :