Natječaj za zakup poslovnih prostora

Napisala on Pon, 05/10/2015 - 14:10,

                   Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» broj 125/11. ) te članka 25. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.) Načelnik Općine Vinica raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnih prostora

 

I Predmet natječaja je davanje u zakup slijedećih poslovnih prostora :

   1. Poslovni prostor u Marčanu, Vinička ul. 40 ( tzv. Motel) – poslovni prostor čini zgrada  (podrum+ prizemlje + potkrovlje) neto površine   423,44 m2, zgradi pripadaju terasa i dvorište s parkiralištem ukupne površine 2.740,00 m2

       - namjena : ugostiteljska ili slična djelatnost

       - početna cijena zakupa : 2.000,00 € mjesečno

   Za predmetni poslovni prostor postoji i druge mogućnosti.

2. Poslovni prostor u Vinici, Trg Matije Gupca 1, na 1.katu upravne zgrade, sastoji se od 3 prostorije i wc-a, ukupne površine 67 m2

     - namjena : uslužna djelatnost ( ured, frizerski salon i sl.)

     - početna cijena zakupa : 2,5 €/m2

3. Poslovni prostor u Vinici, Trg Matije Gupca 1, ukupne površine 590 m2, sastoji se od proizvodne hale I površine 395 m2 i proizvodne hale II površine 195 m2

    - namjena : skladište, proizvodna, uslužna ili druga djelatnost

   - početna cijena zakupa : 2.00 €/m2

 

II Svi poslovni prostori opremljeni su potrebnom infrastrukturom (struja, voda, plin)  

III Vrijeme zakupa poslovnih prostora : 5 (pet) godina, uz mogućnost produžavanja

IV   Uvjeti natječaja :

   Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje moraju sadržavati :                  

- podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresu, OIB za fizičke osobe ili naziv tvrtke, sjedište i OIB za pravnu osobu)

- ispravu o upisu u poslovni (sudski , strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući) registar iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati na predmetnim nekretninama - isprava može biti dostavljena kao neovjerena preslika, uz obvezu dostavljanja ovjerene preslike u slučaju da ponuda bude najpovoljnija

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga , ne stariju od 30 dana

- potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Vinica

- prijedlog sadržaja koji ponuditelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru

- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

V Ponude na natječaj, uz naznaku poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi, potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom «natječaj za zakup poslovnog prostora» na adresu OPĆINA VINICA, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica.

Dodatne informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na tel. broj 722-233

                                                      Načelnik Općine Vinica

                                                                                                               Marijan Kostanjevac